รายการ KPI ของ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 80.00 62.00

3.10

0.16

กลุ่ม : 1.2 มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (Organic farm & fruit)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.4 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 80.00 80.00

4.00

0.12

65 MJU 1.6 ความสำเร็จของการพัฒนา Product Champion

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 80.00 58.00

2.90

0.09

กลุ่ม : 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศไทยทั้งในด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการ การวิจัยและนวัตกรรม (Green University)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.13 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 0.00

1.00

0.05

กลุ่ม : 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก (Digital University)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.14 ความสำเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.00 80.00 0.00

1.00

0.04

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentAdmission-Faculty.aspx?acadyear=2565&levelName=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5

3,494.00 3,678.00 3,872.00 4,076.00 4,290.00 5.00 3,872.00 3,074.00

1.00

0.05

65 MJU 2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร

http://www.education.mju.ac.th/Stat/StudentGraduate-InTime-Faculty.aspx?year=2564

62.00 69.00 76.00 83.00 90.00 2.00 76.00 86.75

4.54

0.09

65 MJU 2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 2.00 70.00 70.84

3.17

0.06

65 MJU 2.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

https://e-plan.mju.ac.th/_reportNewOwner.aspx

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.10 4.17

4.17

0.13

65 MJU 2.5 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx

13,000.00 13,500.00 14,000.00 14,500.00 15,000.00 3.00 14,000.00 14,202.08

3.40

0.10

65 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน
ผลประกันคุณภาพสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 64.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00

3.00

0.09

65 MJU 2.9 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 3.00 25.00 0.00

1.00

0.03

65 MJU 2.10 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ36.00 43.00 50.00 57.00 64.00 3.00 50.00 0.00

1.00

0.03

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.25 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ47.60 50.64 53.87 57.10 60.53 1.00 53.87 47.73

1.04

0.01

65 MJU 2.26 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์ (ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.ค. 65)

https://erp.mju.ac.th/personrpt1.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 5.00 70.00 34.29

1.00

0.05

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 3.9 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC

https://www.webometrics.info/en/asia/thailand?sort=asc&order=Det.

3,197.00 3,045.00 2,900.00 2,755.00 2,617.00 3.00 2,900.00 2,875.00

3.17

0.10

65 MJU 3.10 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking61.00 66.50 70.90 75.60 80.00 3.00 70.90 70.00

2.80

0.08

65 MJU 3.11 ผลการจัดอันดับ U-Multirank60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 3.00 100.00 0.00

1.00

0.03

65 MJU 3.12 ผลการจัดอันดับ UPM Ranking550.00 600.00 650.00 700.00 750.00 1.00 650.00 0.00

1.00

0.01

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 5.2 จำนวนงบประมาณเงินรายได้4,198,972.00 4,419,970.00 4,652,600.00 4,885,230.00 5,129,492.00 4.00 4,652,600.00 5,864,340.00

5.00

0.20

65 MJU 5.3 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง3,158,750.00 3,325,000.00 3,500,000.00 3,675,000.00 3,858,750.00 4.00 3,500,000.00 1,611,250.49

1.00

0.04

65 MJU 5.6 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 4.00 0.00

1.00

0.02

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.00 5.00 0.00

1.00

0.04

6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.00 5.00 0.00

1.00

0.04

6.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกองบริหารงาน สำนักบริหารฯ3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.00 5.00 0.00

1.00

0.04

6.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของฝ่ายบัณฑิตศึกษา3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.00 5.00 0.00

1.00

0.04

6.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของฝ่ายฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ3.51 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 5.00 0.00

1.00

0.04

6.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ3.51 3.60 3.70 3.80 3.90 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

6.7 ร้อยละจำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565
สถานะหลักสูตรปี 2565 ณ มีค 65.pdf


80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 5.00 100.00 95.35

4.07

0.20

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta