รายการ KPI ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.01 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.00 90.00 38.42

1.92

0.08

กลุ่ม : 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.02 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.00 90.00 65.00

3.25

0.13

67 MJU 1.03 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking ส่วนงาน : ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00

4.00

0.16

67 MJU 1.04 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.00 70.00 0.00

1.00

0.04

กลุ่ม : 1.3 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม(Intelligent Agriculture)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.06 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Agriculture)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.00 90.00 0.00

1.00

0.04

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.01 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี81.00 86.00 90.00 95.00 100.00 1.50 90.00 0.00

1.00

0.02

67 MJU 2.02 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร62.00 69.00 76.00 83.00 90.00 0.50 76.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 2.03 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 2.00 70.00 0.00

1.00

0.02

67 MJU 2.04 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 4.25 0.00

1.00

0.01

67 MJU 2.05 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx

13,000.00 13,500.00 14,000.00 14,500.00 15,000.00 3.00 15,000.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายใน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 2.07 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.50 1.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 2.08 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 4.00 7.00 10.00

5.00

0.20

67 MJU 2.09 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21

https://erp.mju.ac.th/qaRpt19Chart.aspx?year=2563&facultyKey=19&facultyDepartmentKey=&studyYearKey=&levelGroupKey=2

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.50 80.00 96.35

4.82

0.07

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.10 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2567

2,000,000.00 2,600,000.00 2,380,000.00 4,394,000.00 5,931,900.00 0.50 2,000,000.00 1,213,679.00

1.00

0.01

67 MJU 2.12 จำนวนครั้งของการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/research_kpi_apply.aspx?sys=3&year=2567

1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 0.50 5.00 4.00

2.50

0.01

67 MJU 2.13 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.30.00 42.50 50.00 57.50 65.00 0.50 40.00 5.88

1.00

0.01

67 MJU 2.14 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 0.50 90.00 5.88

1.00

0.01

67 MJU 2.15 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.50 1.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.16 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ4,072,531.00 4,286,875.00 4,512,500.00 4,750,000.00 5,000,000.00 2.50 5,000,000.00 960,000.00

1.00

0.03

67 MJU 2.17 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 4.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทุนทางวัฒนธรรม
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.18 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ)0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 2.19 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 3.75 2.00 0.00

1.00

0.04

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.20 ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
KPI2.20 ตำแหน่งทางวิชาการ ติดต่อคุณละออศิริ โทร 3133.pdf
https://personnel.mju.ac.th/structure/mjustat_teachpos.php?show=1

54.84 58.06 61.29 64.51 67.74 1.25 64.52 62.50

3.38

0.04

67 MJU 2.21 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 1.00 50.00 0.00

1.00

0.01

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 3.2 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกระดับ / ทุกหลักสูตร

http://www.education.mju.ac.th/Stat/StudentForeign.aspx#

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00

4.00

0.16

67 MJU 3.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หรือบุคลากรชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound)0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 3.00 2.00 19.00

5.00

0.15

67 MJU 3.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ (Inbound/ Outbound)0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 24.00

5.00

0.05

67 MJU 3.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 0.50 50.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 3.6 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.50 1.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 3.7 ผลการจัดอันดับ SCIMAGO20.00 19.00 18.00 17.00 16.00 0.50 18.00 10.00

5.00

0.03

67 MJU 3.8 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC2,700.00 2,650.00 2,600.00 2,550.00 2,500.00 0.50 2,600.00 2,248.00

5.00

0.03

มิติที่ 4 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
กลุ่ม : 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 4.1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 4.00 30.00 119.00

5.00

0.20

67 MJU 4.4 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 1.50 25.00 0.00

1.00

0.02

67 MJU 4.5 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 5.00 1.00

1.00

0.01

67 MJU 4.6 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 3.00 2.00

3.00

0.03

67 MJU 4.8 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.50 4.00 5.00

5.00

0.13

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Budget and Resource Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 5.1 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้ (ส่วนงาน)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 1.50 95.00 0.00

1.00

0.02

67 MJU 5.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ5,415,000.00 5,700,000.00 6,000,000.00 6,300,000.00 6,615,000.00 0.50 6,000,000.00 102,198.45

1.00

0.01

67 MJU 5.3 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง7,220,000.00 7,600,000.00 8,000,000.00 8,400,000.00 8,820,000.00 5.00 8,000,000.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 5.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา10.00 7.50 5.00 2.50 0.00 3.00 0.00 10.00

1.00

0.03

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
6.1-FAED67 ร้อยละรายวิชาที่บรรจุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง ประสงค์ (GOOD DESIGNER/21st centuries) โดยปรากฏใน มคอ.3 ต่อรายวิชาทั้งหมดของคณะ55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 5.00 75.00 0.00

1.00

0.05

6.2-FAED67 จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green U. KPI)5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 5.00 25.00 0.00

1.00

0.05

6.3-FAED67 จำนวนผลงานการออก แบบและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ หรือนักศึกษา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GO Eco U.
6.3จำนวนผลงานการออกแบบและงานสร้างสรรค์ฯ GO Eco U-67(61ผลงาน).pdf


2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 5.00 10.00 61.00

5.00

0.25

6.4-FAED67 จำนวนการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านรายการวิทยุสาธารณะ2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 5.00 10.00 0.00

1.00

0.05

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta