ตารางสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดหน่วยนับมหาวิทยาลัยคณะผลิตกรรมการเกษตรคณะสัตวศาสตร์ฯคณะเทคโนโลยีการประมงฯคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมฯคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯคณะสารสนเทศและการสื่อสารคณะบริหารธุรกิจคณะเศรษฐศาสตร์คณะพัฒนาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยบริหารศาสตร์แม่โจ้ชุมพรแม่โจ้แพร่สำนักวิจัยฯสำนักหอสมุดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์
น้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
มิติ 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
66 MJU 1.01 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยร้อยละ2.5090.0059.002.950.07382.0090.0059.002.950.05904.0090.0059.002.950.11804.5090.0064.093.200.14421.0090.0059.002.950.02955.0090.0058.812.940.14702.0090.0064.093.200.06415.0090.0049.332.470.12334.0090.0061.033.050.12214.5090.0061.033.050.13735.0090.0059.002.950.14752.0090.0058.812.940.05885.0090.0058.812.940.14704.0090.0059.002.950.11805.0090.0059.002.950.14754.0090.0058.812.940.11762.0090.0061.033.050.06105.0090.0059.002.950.14823.0090.0049.332.470.07405.0090.0049.332.470.12335.0090.0058.812.940.14705.0090.0058.812.940.1470
66 MJU 1.02 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร้อยละ2.5090.0057.002.850.07132.0090.0057.002.850.05702.0090.000.001.000.020020.0090.000.001.000.2000
มิติ 1.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตภาคการเกษตร (Intelligent Agriculture)
66 MJU 1.12 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)ร้อยละ2.5090.0090.004.500.11252.0090.0090.004.500.09002.0090.0090.004.500.09005.0090.00100.005.000.25005.0090.0090.004.500.22505.0090.00100.005.000.25004.0090.00100.005.000.20005.0090.00100.005.000.25004.0090.00100.005.000.20004.0090.00100.005.000.20004.0090.00100.005.000.20005.0090.00100.005.000.25001.0090.00100.005.000.05005.0090.00100.005.000.25005.0090.0090.004.500.22615.0090.00100.005.000.2500
มิติ 1.3 เป็นต้นแบบของการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Community & Tourism)
66 MJU 1.07 ความสำเร็จของของการพัฒนาอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี (MJU Centennial Botanical Park)ร้อยละ2.5090.0086.004.300.10752.0090.0086.004.300.08601.0090.0086.004.300.04303.0090.0080.004.000.12005.0090.0086.004.300.2150
66 MJU 1.08 ความสำเร็จของการพัฒนา Green Valley @ Maejo Phraeร้อยละ2.5090.0088.224.410.11035.0090.0088.224.410.2206
66 MJU 1.09 ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ Well-Being @ Chumphonร้อยละ2.5090.0069.053.450.08635.0090.0069.053.450.1726
66 MJU 1.10 ความสำเร็จในการสร้างพิพิธภัณฑ์เกษตรร้อยละ2.5090.0051.002.550.06384.0090.0036.891.840.07381.0090.000.001.000.01001.0090.0051.002.550.0256
66 MJU 1.11 ความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยร้อยละ2.5090.0050.002.500.06252.0090.0050.002.500.05001.0090.0050.002.500.02505.0090.0050.002.500.1250
มิติ 1.2 เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ (Organic Education Hub)
66 MJU 1.03 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ร้อยละ2.5090.0073.003.650.09133.0090.0073.003.650.10953.0090.0073.003.650.10954.0090.0036.671.830.07334.0090.0073.003.650.14605.0090.0036.671.830.09173.0090.0036.671.830.05505.0090.0036.671.830.09174.0090.0036.671.830.07334.5090.0036.671.830.08255.0090.0073.003.650.18255.0090.0036.671.830.09175.0090.0036.671.830.09174.0090.0073.003.650.14605.0090.0073.003.650.18254.0090.0036.671.830.07335.0090.0036.671.830.09175.0090.0073.003.650.18345.0090.0036.671.830.09172.0090.0036.671.830.0367
66 MJU 1.04 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์กัญชงกัญชาคุณภาพสูงร้อยละ2.5090.0084.004.200.10505.0090.0084.004.200.21002.5090.0084.004.200.10504.0090.0084.004.200.16801.0090.0092.504.630.04635.0090.0084.004.200.2111
66 MJU 1.05 ความสำเร็จของการพัฒนา Product Championร้อยละ2.5090.00100.005.000.12502.0090.00100.005.000.10004.5090.00100.005.000.22503.5090.00100.005.000.17505.0090.00100.005.000.25005.0090.00100.005.000.25004.0090.00100.005.000.20004.0090.00100.005.000.20005.0090.00100.005.000.25005.0090.00100.005.000.25004.0090.00100.005.000.20004.0090.00100.005.000.20003.0090.00100.005.000.15005.0090.00100.005.000.25135.0090.00100.005.000.2500
66 MJU 1.06 ความสำเร็จของการดำเนินงานกาดเกษตรแม่โจ้ร้อยละ2.5090.00100.005.000.12502.0090.00100.005.000.10002.0090.00100.005.000.10003.0090.00100.005.000.15003.0090.00100.005.000.15004.0090.00100.005.000.20005.0090.00100.005.000.25004.0090.00100.005.000.20003.0090.00100.005.000.15005.0090.00100.005.000.25004.0090.00100.005.000.20004.0090.00