ตารางสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดหน่วยนับมหาวิทยาลัยคณะผลิตกรรมการเกษตรคณะสัตวศาสตร์ฯคณะเทคโนโลยีการประมงฯคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมฯคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯคณะสารสนเทศและการสื่อสารคณะบริหารธุรกิจคณะเศรษฐศาสตร์คณะพัฒนาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยบริหารศาสตร์แม่โจ้ชุมพรแม่โจ้แพร่สำนักวิจัยฯสำนักหอสมุดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์
น้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
มิติ 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
66 MJU 1.01 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยร้อยละ2.5090.0082.674.130.10332.0090.0082.674.130.08274.0090.0080.254.010.16054.5090.0080.744.040.18171.0090.0080.744.040.04045.0090.0080.744.040.20192.0090.0080.744.040.08075.0090.0080.254.010.20064.0090.0080.744.040.16154.5090.0080.744.040.18175.0090.0080.744.040.20192.0090.0080.744.040.08075.0090.0080.254.010.20064.0090.0080.254.010.16055.0090.0080.254.010.20064.0090.0080.744.040.16152.0090.0080.744.040.08075.0090.0080.254.010.20063.0090.0080.254.010.12045.0090.0080.254.010.20065.0090.0082.674.130.21755.0090.0080.254.010.2006
66 MJU 1.02 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร้อยละ2.5090.0090.004.500.11252.0090.0090.004.500.09002.0090.0090.004.500.090020.0090.0090.004.500.9000
มิติ 1.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตภาคการเกษตร (Intelligent Agriculture)
66 MJU 1.12 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)ร้อยละ2.5090.00100.005.000.12502.0090.00100.005.000.10002.0090.00100.005.000.10005.0090.00100.005.000.25005.0090.00100.005.000.25005.0090.00100.005.000.25004.0090.00100.005.000.20005.0090.00100.005.000.25004.0090.00100.005.000.20004.0090.00100.005.000.20004.0090.00100.005.000.20005.0090.00100.005.000.25001.0090.00100.005.000.05005.0090.00100.005.000.25005.0090.00100.005.000.25005.0090.00100.005.000.2500
มิติ 1.3 เป็นต้นแบบของการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Community & Tourism)
66 MJU 1.07 ความสำเร็จของของการพัฒนาอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี (MJU Centennial Botanical Park)ร้อยละ2.5090.0090.004.500.11252.0090.0090.004.500.09001.0090.0090.004.500.04503.0090.0090.004.500.13505.0090.0090.004.500.2250
66 MJU 1.08 ความสำเร็จของการพัฒนา Green Valley @ Maejo Phraeร้อยละ2.5090.00100.005.000.12505.0090.00100.005.000.2500
66 MJU 1.09 ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ Well-Being @ Chumphonร้อยละ2.5090.00100.005.000.12505.0090.00100.005.000.2500
66 MJU 1.10 ความสำเร็จในการสร้างพิพิธภัณฑ์เกษตรร้อยละ2.5090.00100.005.000.12504.0090.00100.005.000.20001.0090.00100.005.000.05001.0090.00100.005.000.0500
66 MJU 1.11 ความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยร้อยละ2.5090.0050.002.500.06252.0090.0050.002.500.05001.0090.0050.002.500.02505.0090.0050.002.500.1250
มิติ 1.2 เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ (Organic Education Hub)
66 MJU 1.03 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ร้อยละ2.5090.0098.894.940.12363.0090.0098.894.940.14833.0090.0098.894.940.14834.0090.0098.894.940.19784.0090.0098.894.940.19785.0090.0098.894.940.24723.0090.0098.894.940.14835.0090.0098.894.940.24724.0090.0098.894.940.19784.5090.0098.894.940.22255.0090.0098.894.940.24725.0090.0098.894.940.24725.0090.0098.894.940.24724.0090.0098.894.940.19785.0090.0098.894.940.24724.0090.0098.894.940.19785.0090.0098.894.940.24725.0090.0098.894.940.24725.0090.0098.894.940.24722.0090.0098.894.940.1041
66 MJU 1.04 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์กัญชงกัญชาคุณภาพสูงร้อยละ2.5090.0092.004.600.11505.0090.0092.004.600.23002.5090.0092.004.600.11504.0090.0092.004.600.18401.0090.0092.004.600.04605.0090.0092.004.600.2300
66 MJU 1.05 ความสำเร็จของการพัฒนา Product Championร้อยละ2.5090.00100.005.000.12502.0090.00100.005.000.10004.5090.00100.005.000.22503.5090.00100.005.000.17505.0090.00100.005.000.25005.0090.00100.005.000.25004.0090.00100.005.000.20004.0090.00100.005.000.20005.0090.00100.005.000.25005.0090.00100.005.000.25004.0090.00100.005.000.20004.0090.00100.005.000.20003.0090.00100.005.000.15005.0090.00100.005.000.25005.0090.00100.005.000.2500
66 MJU 1.06 ความสำเร็จของการดำเนินงานกาดเกษตรแม่โจ้ร้อยละ2.5090.00100.005.000.12502.0090.00100.005.000.10002.0090.00100.005.000.10003.0090.00100.005.000.15003.0090.00100.005.000.15004.0090.00100.005.000.20005.0090.00100.005.000.25004.0090.00100.005.000.20003.0090.00100.005.000.15005.0090.000.00