ตารางสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดหน่วยนับมหาวิทยาลัยคณะผลิตกรรมการเกษตรคณะสัตวศาสตร์ฯคณะเทคโนโลยีการประมงฯคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมฯคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯคณะสารสนเทศและการสื่อสารคณะบริหารธุรกิจคณะเศรษฐศาสตร์คณะพัฒนาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยบริหารศาสตร์แม่โจ้ชุมพรแม่โจ้แพร่สำนักวิจัยฯสำนักหอสมุดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์
น้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
มิติ 1.1 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100
65 MJU 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยร้อยละ2.5080.0017.001.000.02502.0080.0017.001.000.01994.0080.0017.001.000.04002.5080.0017.001.000.02492.0080.0017.001.000.02005.0080.0017.001.000.05003.0080.0017.001.000.03003.0080.0017.001.000.03003.4580.0017.001.000.03454.0080.0017.001.000.05003.0080.0017.001.000.03002.0080.0017.001.000.02003.0080.0017.001.000.03005.0080.0017.001.000.05005.0080.0017.001.000.05004.0080.0017.001.000.04004.0080.0017.001.000.04025.0080.0017.001.000.06255.0080.0017.001.000.04905.0080.0017.001.000.07142.0080.0017.001.000.02006.0080.0017.001.000.0811
65 MJU 1.2 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร้อยละ1.2580.0062.003.100.03880.5080.0062.003.100.015540.0080.0062.003.101.6757<