ตารางสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดหน่วยนับมหาวิทยาลัยคณะผลิตกรรมการเกษตรคณะสัตวศาสตร์ฯคณะเทคโนโลยีการประมงฯคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมฯคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯคณะสารสนเทศและการสื่อสารคณะบริหารธุรกิจคณะเศรษฐศาสตร์คณะพัฒนาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยบริหารศาสตร์แม่โจ้ชุมพรแม่โจ้แพร่สำนักวิจัยฯสำนักหอสมุดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์
น้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนักน้ำหนักเป้าผลคะแนนถ่วงน้ำหนัก
มิติ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
มิติ 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
65 MJU 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยร้อยละ2.5080.0083.004.150.10512.0080.0083.004.150.08384.0080.0083.004.150.16942.5080.0083.004.150.10432.0080.0083.004.150.08475.0080.0083.004.150.20963.0080.0083.004.150.12473.0080.0083.004.150.12583.4580.0083.004.150.14464.0080.0083.004.150.16773.0080.0083.004.150.12972.0080.0083.004.150.08323.0080.0083.004.150.12585.0080.0083.004.150.21075.0080.0083.004.150.21174.0080.0083.004.150.16944.0080.0083.004.150.16775.0080.0083.004.150.21615.0080.0083.004.150.20965.0080.0083.004.150.20962.0080.0083.004.150.08476.0080.0083.004.150.2567
65 MJU 1.2 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร้อยละ1.2580.0096.004.800.06080.5080.0096.004.800.0245