รายการ KPI ของ มหาวิทยาลัย

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.01 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

https://3h.mju.ac.th/exSgc
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 90.00 82.67

4.13

0.10

66 MJU 1.02 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

https://3h.mju.ac.th/exSgc
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 90.00 90.00

4.50

0.11

กลุ่ม : 1.2 เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ (Organic Education Hub)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.03 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์

https://3h.mju.ac.th/exSgc
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 90.00 98.89

4.94

0.12

66 MJU 1.04 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์กัญชงกัญชาคุณภาพสูง

https://3h.mju.ac.th/exSgc
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 90.00 92.00

4.60

0.12

66 MJU 1.05 ความสำเร็จของการพัฒนา Product Champion

https://3h.mju.ac.th/exSgc
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 90.00 100.00

5.00

0.13

66 MJU 1.06 ความสำเร็จของการดำเนินงานกาดเกษตรแม่โจ้

https://3h.mju.ac.th/exSgc
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 90.00 100.00

5.00

0.13

กลุ่ม : 1.3 เป็นต้นแบบของการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Community & Tourism)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.07 ความสำเร็จของของการพัฒนาอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี (MJU Centennial Botanical Park)

https://3h.mju.ac.th/exSgc
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 90.00 90.00

4.50

0.11

66 MJU 1.08 ความสำเร็จของการพัฒนา Green Valley @ Maejo Phrae

https://3h.mju.ac.th/exSgc
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 90.00 100.00

5.00

0.13

66 MJU 1.09 ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ Well-Being @ Chumphon

https://3h.mju.ac.th/exSgc
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 90.00 100.00

5.00

0.13

66 MJU 1.10 ความสำเร็จในการสร้างพิพิธภัณฑ์เกษตร

https://3h.mju.ac.th/exSgc
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 90.00 100.00

5.00

0.13

66 MJU 1.11 ความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย

https://3h.mju.ac.th/exSgc
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 90.00 50.00

2.50

0.06

กลุ่ม : 1.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตภาคการเกษตร (Intelligent Agriculture)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.12 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

https://3h.mju.ac.th/exSgc
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 90.00 100.00

5.00

0.13

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.01 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
KPI 2.01 นศ.ใหม่ป.ตรี.pdf
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentAdmission-Faculty.aspx?acadyear=2566&levelName=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
3,527.00 3,712.00 3,908.00 4,114.00 4,330.00 2.50 3,908.00 6,352.00

5.00

0.13

66 MJU 2.02 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
ผู้สำเร็จในระยะเวลา 65(1).pdf

รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
62.00 69.00 76.00 83.00 90.00 1.50 76.00 89.43

4.92

0.07

66 MJU 2.03 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

https://erp.mju.ac.th/surveyRPT_00.aspx?year=2564&lv=1
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 1.50 70.00 78.87

4.77

0.07

66 MJU 2.04 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

https://sth.mju.ac.th/reportOwner.aspx
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.50 4.15 4.28

4.28

0.06

66 MJU 2.05 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

https://erp.mju.ac.th/surveyRPT_00.aspx?year=2564&lv=1
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
13,000.00 13,500.00 14,000.00 14,500.00 15,000.00 1.50 14,000.00 15,966.27

5.00

0.08

66 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน
ผลประกันคุณภาพ 65.pdf

รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.25 3.00 4.00

4.00

0.05

66 MJU 2.07 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

https://erp.mju.ac.th/qaRpt19Chart.aspx?year=2562&facultyKey=&facultyDepartmentKey=&studyYearKey=&levelGroupKey=2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 1.25 80.00 97.60

4.76

0.06

66 MJU 2.08 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ

https://3h.mju.ac.th/_eKpiReportOfItem?QItemID=28&QfacultyID=0&QYear=2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
1,500.00 1,750.00 2,000.00 2,250.00 2,500.00 1.25 2,000.00 3,488.00

5.00

0.06

66 MJU 2.09 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. สรุปจำนวนรายงานวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต 21 กค.pdf

รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 1.50 35.00 57.00

5.00

0.08

66 MJU 2.10 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ

https://3h.mju.ac.th/_eKpiReportOfItem?QItemID=30&QfacultyID=0&QYear=2566
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
40.00 45.00 60.00 70.00 80.00 1.25 80.00 180.00

5.00

0.06

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.11 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
110,000,000.00 115,000,000.00 120,000,000.00 125,000,000.00 130,000,000.00 1.50 130,000,000.00 87,648,389.00

1.00

0.02

66 MJU 2.12 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 1.50 40,000,000.00 48,414,886.00

5.00

0.08

66 MJU 2.13 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย

https://erp.mju.ac.th/QATeacherAndResearcher.aspx?sys=&year=2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 2.00 50.00 59.34

4.87

0.10

66 MJU 2.14 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/research_kpi_apply.aspx?sys=3&year=2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
15.00 18.75 22.50 26.25 30.00 2.00 17.00 23.71

3.32

0.07

66 MJU 2.15 จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

https://erp.mju.ac.th/research_kpi_apply.aspx?sys=3&year=2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
30.00 42.50 50.00 57.50 65.00 1.50 40.00 62.00

4.60

0.07

66 MJU 2.16 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ ผลงานวิชาการของ กพอ.

https://erp.mju.ac.th/journalTeacher.aspx?year=2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
30.00 42.50 50.00 57.50 65.00 2.00 40.00 67.78

5.00

0.10

66 MJU 2.17 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
สรุปจำนวนบทความที่ถูกอ้างอิง รอบ 12 เดือน ป.pdf
https://library.mju.ac.th/2022/publicationandcitation/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 2.00 90.00 230.74

5.00

0.10

66 MJU 2.18 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ

https://erp.mju.ac.th/intellectualPropertyRptIndex.aspx?sys=25&year=2566&status=1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 1.50 35.00 37.00

3.40

0.05

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.19 องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

https://3h.mju.ac.th/_eKpiReportOfItem?QItemID=41&QfacultyID=0&QYear=2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 1.50 40.00 63.00

5.00

0.08

66 MJU 2.20 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก

https://3h.mju.ac.th/_eKpiReportOfItem?QItemID=42&QfacultyID=0&QYear=2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
80,000,000.00 90,000,000.00 100,000,000.00 110,000,000.00 120,000,000.00 2.50 100,000,000.00 124,434,231.76

5.00

0.13

66 MJU 2.21 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ
สรุปผลการประเมินผลกระทบ (รวมเล่ม).pdf

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.25 4.00 4.25

4.25

0.05

กลุ่ม : 2.4 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.22 จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม

https://3h.mju.ac.th/_eKpiReportOfItem?QItemID=46&QfacultyID=0&QYear=2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 1.00 10.00 20.00

5.00

0.05

66 MJU 2.23 จำนวนกิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายนอก

https://3h.mju.ac.th/_eKpiReportOfItem?QItemID=47&QfacultyID=0&QYear=2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 1.00 25.00 36.00

5.00

0.05

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.24 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

https://personnel.mju.ac.th/structure/mjustat_teachpos.php?show=1
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
53.02 56.40 60.00 63.60 67.42 1.25 60.00 60.82

3.23

0.04

66 MJU 2.25 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/personrpt1.aspx
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 1.25 70.00 85.14

5.00

0.06

66 MJU 2.26 ผลประเมินธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (ITA)
1691724298542.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 1.25 85.00 87.57

3.51

0.04

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 3.01 ความสำเร็จของการเป็นผู้นำเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรระดับนานาชาติ

https://3h.mju.ac.th/exSgc
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.00 90.00 98.00

4.90

0.05

66 MJU 3.02 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกระดับ / ทุกหลักสูตร


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
260.00 270.00 280.00 290.00 300.00 0.75 280.00 266.00

1.60

0.01

66 MJU 3.03 จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 0.50 50.00 73.00

5.00

0.03

66 MJU 3.04 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) หรือบุคลากรชาวต่างชาติ


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 0.50 50.00 147.00

5.00

0.03

66 MJU 3.05 จำนวนอาจารย์/นักวิจัย/ศิษย์เก่า แลกเปลี่ยน (Outbound)


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 0.50 50.00 75.00

5.00

0.03

66 MJU 3.06 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร (Inbound) หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 0.50 170.00 632.00

5.00

0.03

66 MJU 3.07 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) หรือเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
150.00 160.00 170.00 180.00 190.00 0.50 190.00 276.00

5.00

0.03

66 MJU 3.08 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
ผลสอบ CEFR 66 รอบ 12 เดือน.pdf

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 0.75 50.00 47.33

2.47

0.02

66 MJU 3.09 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)

https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022/mju.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
7,000.00 7,200.00 7,400.00 7,600.00 7,800.00 2.50 7,400.00 7,825.00

5.00

0.13

66 MJU 3.10 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC

https://www.webometrics.info/en/search/Rankings/Maejo%20University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์