รายการ KPI ของ มหาวิทยาลัย

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.01 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ด้านทรัพย์สินฯ และด้านดิจิทัล)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.00 90.00 37.00

1.85

0.07

กลุ่ม : 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.02 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.50 90.00 65.00

3.25

0.11

67 MJU 1.03 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking ส่วนงาน : ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office
Screenshot 2566-12-06 at 07.08.05.jpg


7,900.00 8,000.00 8,100.00 8,200.00 8,300.00 3.00 8,100.00 8,150.00

3.50

0.11

67 MJU 1.04 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 70.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 1.05 ความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 90.00 53.33

2.67

0.08

กลุ่ม : 1.3 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม(Intelligent Agriculture)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.06 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Agriculture)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.50 90.00 0.00

1.00

0.04

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.01 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
2.01 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ณ 17 เม.ย.pdf


3,775.00 3,974.00 4,183.00 4,403.00 4,635.00 3.00 4,183.00 4,191.00

3.04

0.09

67 MJU 2.02 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
สำเร็จตามระยะเวลา Edit.jpg


62.00 69.00 76.00 83.00 90.00 2.50 76.00 64.69

1.38

0.03

67 MJU 2.03 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 2.50 70.00 76.99

4.40

0.11

67 MJU 2.04 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.50 4.25 4.34

4.34

0.11

67 MJU 2.05 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx

13,000.00 13,500.00 14,000.00 14,500.00 15,000.00 2.50 15,000.00 19,294.64

5.00

0.13

67 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายใน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 3.00 0.00

1.00

0.02

67 MJU 2.07 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต
จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิตรอบ 6 เดือน ส่วนงาน confirm.pdf


30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 2.50 40.00 60.00

5.00

0.13

67 MJU 2.08 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 2.00 90.00 75.00

1.00

0.02

67 MJU 2.09 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21

https://erp.mju.ac.th/qaRpt19Chart.aspx?year=2564&facultyKey=&facultyDepartmentKey=&studyYearKey=&levelGroupKey=2

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 98.05

4.90

0.12

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.10 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2567

95,000,000.00 100,000,000.00 105,000,000.00 110,000,000.00 115,000,000.00 2.00 115,000,000.00 41,489,978.00

1.00

0.02

67 MJU 2.11 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2567

20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 2.00 40,000,000.00 8,320,691.00

1.00

0.02

67 MJU 2.12 จำนวนครั้งของการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/research_kpi_apply.aspx?sys=3&year=2567

120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 2.50 130.00 56.00

1.00

0.03

67 MJU 2.13 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.
ภาพรวมและแนวโน้มการตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน SCOPUS.pdf


30.00 42.50 50.00 57.50 65.00 2.50 40.00 24.27

1.00

0.03

67 MJU 2.14 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 2.50 90.00 192.53

5.00

0.13

67 MJU 2.15 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ

https://erp.mju.ac.th/intellectualPropertyRptIndex.aspx?sys=25&year=2567&status=2

30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 2.50 40.00 11.00

1.00

0.03

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.16 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ80,000,000.00 85,000,000.00 90,000,000.00 95,000,000.00 100,000,000.00 2.00 100,000,000.00 26,187,437.00

1.00

0.02

67 MJU 2.17 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 4.00 0.00

1.00

0.02

กลุ่ม : 2.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทุนทางวัฒนธรรม
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.18 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ)20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 2.00 30.00 21.00

1.20

0.02

67 MJU 2.19 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 2.00 30.00 23.00

1.60

0.03

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.20 ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

https://personnel.mju.ac.th/structure/mjustat_teachpos.php?show=1

53.20 56.40 60.00 63.60 67.42 2.00 60.00 61.06

3.29

0.07

67 MJU 2.21 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 2.00 50.00 0.00

1.00

0.02

67 MJU 2.22 ผลประเมินธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (ITA)75.00 80.00 85.00 90.00 90.00 2.00 85.00 0.00

1.00

0.02

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 3.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ