รายการ KPI ของ มหาวิทยาลัย

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

https://sgc.mju.ac.th/
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 62.00

3.10

0.08

65 MJU 1.2 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

https://sgc.mju.ac.th/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.25 80.00 75.00

3.75

0.05

65 MJU 1.3 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

https://sgc.mju.ac.th/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.25 80.00 100.00

5.00

0.06

กลุ่ม : 1.2 มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (Organic farm & fruit)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.4 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์

https://sgc.mju.ac.th/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 80.00

4.00

0.10

65 MJU 1.5 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์กัญชงกัญชาคุณภาพสูง

https://sgc.mju.ac.th/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 94.00

4.70

0.12

65 MJU 1.6 ความสำเร็จของการพัฒนา Product Champion

https://sgc.mju.ac.th/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 58.00

2.90

0.07

กลุ่ม : 1.3 ต่อยอดผลิตอินทรีย์สู่กลางน้ำและปลายน้ำ (Organic food & outlet)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.7 ความสำเร็จของการดำเนินงานกาดแม่โจ้2477

https://sgc.mju.ac.th/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 78.00

3.90

0.10

กลุ่ม : 1.4 มีต้นแบบความสำเร็จของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง 3 วิทยาเขต (Eco Community & Tourism)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.8 ความสำเร็จของของการพัฒนาอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี (MJU Centennial Botanical Park)

https://sgc.mju.ac.th/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 62.00

3.10

0.08

65 MJU 1.9 ความสำเร็จของการพัฒนา Green Valley @ Maejo Phrae

https://sgc.mju.ac.th/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.25 80.00 87.00

4.35

0.05

65 MJU 1.10 ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ Well-Being @ Chumporn

https://sgc.mju.ac.th/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.25 80.00 64.00

3.20

0.04

65 MJU 1.11 ความสำเร็จในการสร้างพิพิธภัณฑ์เกษตร

https://sgc.mju.ac.th/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.25 80.00 100.00

5.00

0.06

65 MJU 1.12 ความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย

https://sgc.mju.ac.th/
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.25 80.00 10.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศไทยทั้งในด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการ การวิจัยและนวัตกรรม (Green University)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.13 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)
UI GreenMetric_Maejo.pdf
https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2021/mju.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
6,800.00 7,000.00 7,200.00 7,400.00 7,600.00 2.50 7,200.00 7,650.00

5.00

0.13

กลุ่ม : 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก (Digital University)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.14 ความสำเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University

https://sgc.mju.ac.th/
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 30.00

1.50

0.04

65 MJU 1.15 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

https://sgc.mju.ac.th/
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 94.00

4.70

0.12

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentAdmission-Faculty.aspx?acadyear=2565&levelName=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
3,494.00 3,678.00 3,872.00 4,076.00 4,290.00 2.50 3,872.00 5,916.00

5.00

0.13

65 MJU 2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร

http://www.education.mju.ac.th/Stat/StudentGraduate-InTime-Faculty.aspx?year=2564
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
62.00 69.00 76.00 83.00 90.00 1.50 76.00 86.75

4.54

0.07

65 MJU 2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

https://erp.mju.ac.th/surveyRPT_00.aspx?year=2563&lv=1
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 1.50 70.00 75.35

4.07

0.06

65 MJU 2.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

https://e-plan.mju.ac.th/_reportNewOwner.aspx
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.50 4.10 4.17

4.17

0.06

65 MJU 2.5 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

https://erp.mju.ac.th/surveyRPT_00.aspx?year=2563&lv=1
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
13,000.00 13,500.00 14,000.00 14,500.00 15,000.00 1.50 14,000.00 14,068.01

3.14

0.05

65 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน
ผลประกันคุณภาพส่วนงานภายในแม่โจ้63.pdf

รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.50 3.00 3.00

3.00

0.05

65 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

https://erp.mju.ac.th/qaRpt19chart.aspx
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 1.25 80.00 98.60

4.86

0.06

65 MJU 2.8 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=28&Year=2565
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
1,500.00 1,750.00 2,000.00 2,250.00 2,500.00 1.25 1,500.00 1,410.00

1.00

0.01

65 MJU 2.9 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต
สรุปข้อมูลรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต รอบ 9 เดือน.pdf

รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 1.50 25.00 37.00

5.00

0.08

65 MJU 2.10 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=30&Year=2565
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 1.25 50.00 72.00

5.00

0.06

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.11 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
91,880,000.00 105,000,000.00 120,000,000.00 135,000,000.00 151,880,000.00 1.50 120,000,000.00 79,798,642.00

1.00

0.02

65 MJU 2.12 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
25,270,000.00 26,600,000.00 28,000,000.00 29,400,000.00 30,870,000.00 1.50 28,000,000.00 12,907,136.00

1.00

0.02

65 MJU 2.13 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 1.00 40.00 43.20

1.64

0.02

65 MJU 2.14 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/research_kpi_apply.aspx?sd=01/10/2564&ed=30/09/2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
15.00 18.75 22.50 26.25 30.00 2.00 12.00 7.36

1.00

0.02

65 MJU 2.15 จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=36&Year=2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 1.50 20.00 5.00

1.00

0.02

65 MJU 2.16 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.

https://erp.mju.ac.th/acticleAcademicLstNew.aspx?sys=&dep=&div=&sec=&sd=1/10/2564&ed=31/12/2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 1.50 40.00 8.51

1.00

0.02

65 MJU 2.17 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)

https://3h.mju.ac.th/DataCitation
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.50 60.00 182.54

5.00

0.08

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.18 องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=40&Year=2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 1.50 30.00 18.00

1.00

0.02

65 MJU 2.19 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=41&Year=2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 2.50 100,000,000.00 21,939,504.00

1.00

0.03

65 MJU 2.20 จำนวนแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP)

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=42&Year=2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 1.25 33.00 25.00

1.50

0.02

65 MJU 2.21 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.25 4.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 2.22 รายได้จากการให้บริการวิชาการ

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=44&Year=2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
25,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 2.00 50,000,000.00 5,948,283.00

1.00

0.02

กลุ่ม : 2.4 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.23 จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=46&Year=2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 1.00 10.00 8.00

1.00

0.01

65 MJU 2.24 จำนวนกิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายนอก

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=47&Year=2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 1.00 8.00 13.00

5.00

0.05

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.25 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
สรุปข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ 9 เดือน.pdf
http://personnel.mju.ac.th/structure/mjustat_teachpos.php?show=1
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
47.60 50.64 53.87 57.10 60.53 1.25 53.87 59.48

4.69

0.06

65 MJU 2.26 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์ (ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.ค. 65)

https://erp.mju.ac.th/personrpt1.aspx
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 1.25 70.00 60.48

1.10

0.01

65 MJU 2.27 ผลประเมินธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (ITA)
ผล ITA 65.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 1.25 85.00 87.21

3.44

0.04

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 3.1 ความสำเร็จของการเป็นผู้นำเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรระดับนานาชาติ

https://sgc.mju.ac.th/
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 1.00 80.00 63.00

1.30

0.01

65 MJU 3.2 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกระดับ / ทุกหลักสูตร

http://www.education.mju.ac.th/Stat/StudentForeign.aspx
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
200.00 225.00 250.00 275.00 300.00 0.75 250.00 290.00

4.60

0.03

65 MJU 3.3 จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=57&Year=2565
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 0.50 60.00 39.00

1.00

0.01

65 MJU 3.4 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) หรือบุคลากรชาวต่างชาติ

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=58&Year=2565
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
40.00 34.00 50.00 55.00 60.00 0.50 50.00 9.00

1.00

0.01

65 MJU 3.5 จำนวนอาจารย์/นักวิจัย/ศิษย์เก่า แลกเปลี่ยน (Outbound)

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=59&Year=2565
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 0.50 40.00 35.00

2.00

0.01

65 MJU 3.6 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร (Inbound) หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=60&Year=2565
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 0.50 160.00 279.00

5.00

0.03

65 MJU 3.7 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) หรือเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

https://3h.mju.ac.th/linkTable?ID=61&Year=2565
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง