รายการ KPI ของ คณะพยาบาลศาสตร์

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.01 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ด้านทรัพย์สินฯ และด้านดิจิทัล)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 37.00

1.85

0.09

กลุ่ม : 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.02 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 65.00

3.25

0.16

67 MJU 1.03 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking ส่วนงาน : ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 0.00

1.00

0.04

67 MJU 1.04 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.00 70.00 0.00

1.00

0.04

67 MJU 1.05 ความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.00 90.00 53.33

2.67

0.05

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.01 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี37.00 39.00 41.00 43.00 45.00 5.00 41.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายใน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 3.00 0.00

1.00

0.02

67 MJU 2.07 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00

3.00

0.12

67 MJU 2.08 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.50 1.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.10 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2567

300,000.00 450,000.00 675,000.00 1,012,500.00 1,518,750.00 3.00 300,000.00 249,520.00

1.00

0.03

67 MJU 2.12 จำนวนครั้งของการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/research_kpi_apply.aspx?sys=3&year=2567

0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 0.00

1.00

0.02

67 MJU 2.13 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 2.00 20.00 16.67

2.33

0.05

67 MJU 2.14 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 0.50 12.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.16 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ270,750.00 285,000.00 300,000.00 315,000.00 330,750.00 3.00 300,000.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 2.17 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 4.00 0.00

1.00

0.02

กลุ่ม : 2.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทุนทางวัฒนธรรม
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.18 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ)0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00

5.00

0.10

67 MJU 2.19 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.21 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 3.00 50.00 0.00

1.00

0.03

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 3.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หรือบุคลากรชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound)0.00 0.00 1.00 3.00 5.00 5.00 1.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 3.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ (Inbound/ Outbound)0.00 0.00 1.00 3.00 5.00 2.50 1.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 3.6 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.50 1.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 3.7 ผลการจัดอันดับ SCIMAGO20.00 19.00 18.00 17.00 16.00 0.50 18.00 10.00

5.00

0.03

67 MJU 3.8 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC2,700.00 2,650.00 2,600.00 2,550.00 2,500.00 1.50 2,600.00 2,248.00

5.00

0.08

มิติที่ 4 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
กลุ่ม : 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 4.1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ0.00 1.00 3.00 5.00 7.00 3.00 3.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 4.4 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม0.00 1.00 3.00 5.00 7.00 3.00 3.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 4.5 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 5.00 0.00

1.00

0.02

67 MJU 4.6 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 0.00

1.00

0.02

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Budget and Resource Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 5.1 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้ (ส่วนงาน)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 3.00 95.00 40.66

1.00

0.03

67 MJU 5.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ180,500.00 190,000.00 200,000.00 210,000.00 220,500.00 5.00 200,000.00 9,350.00

1.00

0.05

67 MJU 5.3 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง9,025.00 9,500.00 10,000.00 10,500.00 11,025.00 1.00 10,000.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 5.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต.ค.-ก.พ.66-ต.ค.-ก.พ.67(2).pdf


10.00 7.50 5.00 2.50 0.00 1.00 5.00 0.80

4.68

0.05

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
พยบ67- 6.1.1 จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (ม.6.1.1)
หลักสูตรพนักงานให้การดูแล 2567ส่งสภาการพยาบาล.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00

4.00

0.20

พยบ67-6.1.2 ร่าง-รายละเอียดรายวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ม.6.1.2)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 5.00 0.00

1.00

0.02

พยบ67-6.1.3 อบรมครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกภาคปฏิบัตินักศึกษา (ม.6.1.3)
CNEU MJU.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00

3.00

0.15

พยบ67-6.1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (ม.6.1.4)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 5.00 0.00

1.00

0.01

พยบ67-6.1.5 คณะผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล (ม.6.1.5)
ส่งรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมคณะถึงอธิการบดี.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00

4.00

0.20

พยบ67-6.1.6 เริ่มกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2565) (ม.6.1.6)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 5.00 0.00

1.00

0.02

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta