รายการ KPI ของ คณะพยาบาลศาสตร์

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.01 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 58.81

2.94

0.15

กลุ่ม : 1.2 เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ (Organic Education Hub)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.03 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.00 90.00 36.67

1.83

0.04

66 MJU 1.06 ความสำเร็จของการดำเนินงานกาดเกษตรแม่โจ้20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 100.00

5.00

0.25

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.01 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
สรุปผลการรับนักศึกษา 2566 31 พค 66.pdf


41.00 43.00 45.00 48.00 50.00 5.00 50.00 51.00

5.00

0.25

66 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน
ผลประกันคุณภาพส่วนงาน65.jpg


0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00

3.00

0.06

66 MJU 2.07 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 2160.00 70.00 80.00 90.00 100.00 5.00 80.00 0.00

1.00

0.05

66 MJU 2.08 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 2.00 5.00 0.00

1.00

0.02

66 MJU 2.09 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00

1.00

0.01

66 MJU 2.10 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.11 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2566

0.00 300,000.00 600,000.00 900,000.00 1,200,000.00 1.00 600,000.00 246,519.00

1.82

0.02

66 MJU 2.13 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย
ร้อยละของอ.หรือนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย รอบ 6 เดือน.pdf
https://erp.mju.ac.th/QATeacherAndResearcherList.aspx?sys=3&year=2566&dep=21300

40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 3.00 50.00 23.08

1.00

0.03

66 MJU 2.16 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ ผลงานวิชาการของ กพอ.29.00 34.00 40.00 46.00 53.00 3.00 40.00 0.00

1.00

0.03

66 MJU 2.17 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)

https://library.mju.ac.th/2022/publicationandcitation/

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 0.50 10.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.20 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก40,000.00 60,000.00 80,000.00 90,000.00 100,000.00 4.00 80,000.00 0.00

1.00

0.04

66 MJU 2.21 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ
สรุปผลการประเมินผลกระทบ (รวมเล่ม).pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.50 4.00 4.25

4.25

0.19

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.25 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/personrpt1.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 4.50 70.00 100.00

5.00

0.23

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 3.03 จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.50 1.00 0.00

1.00

0.01

66 MJU 3.04 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) หรือบุคลากรชาวต่างชาติ0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.50 1.00 0.00

1.00

0.01

66 MJU 3.05 จำนวนอาจารย์/นักวิจัย/ศิษย์เก่า แลกเปลี่ยน (Outbound)0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.50 1.00 0.00

1.00

0.01

66 MJU 3.06 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร (Inbound) หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 2.00 1.00 0.00

1.00

0.02

66 MJU 3.09 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.50 0.00

1.00

0.04

66 MJU 3.10 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC

https://www.webometrics.info/en/search/Rankings/Maejo%20University

2,900.00 2,850.00 2,800.00 2,750.00 2,700.00 1.00 2,800.00 2,249.00

5.00

0.05

66 MJU 3.11 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking
messageImage_1685591069808.jpg


56.40 61.90 66.30 71.00 75.70 1.50 70.00 70.30

3.85

0.06

มิติที่ 4 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
กลุ่ม : 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 4.04 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 5.00 8.00 0.00

1.00

0.05

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 5.01 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด (ส่วนงาน: วัดร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 0.50 95.00 0.00

1.00

0.01

66 MJU 5.02 รายได้จากการให้บริการ (คณะ/วิทยาลัย/แม่โจ้-แพร่ฯ/แม่โจ้-ชุมพร รับเป้าและผลเท่ากัน)7,000,000.00 9,000,000.00 12,000,000.00 15,000,000.00 18,000,000.00 1.00 18,000,000.00 61,662,226.71

5.00

0.05

หมายเหตุ: ข้อมูลรายได้จากการให้บริการจำแนกรายส่วนงาน ****ไม่ได้นำมาคำนวณผลการดำเนินงาน****0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354,773.28

5.00

0.00

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66-6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
5-แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล-1 เมย 65.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

66-6.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้การดูแล
6-แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพนักงานให้การดูแล-4 เมย 65.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

66-6.3 ร่าง-หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

66-6.4 บุคลากรสายวิชาการมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น

http://personnel.mju.ac.th/structure/list_person.php?group=all&fact=21300&show=

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

66-6.5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพพยาบาล (English for professional nurse)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

66-6.6 จัดอบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป BLS1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

66-6.7 จัดตั้งชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมปลอดบุหรี่ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta