รายการ KPI ของ คณะพยาบาลศาสตร์

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.00 80.00 62.00

3.10

0.06

65 MJU 1.3 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 30.00 80.00 100.00

5.00

1.50

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentAdmission-Faculty.aspx?acadyear=2565&levelName=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5

33.00 34.00 36.00 38.00 40.00 10.00 40.00 56.00

5.00

0.50

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.26 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์ (ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.ค. 65)

https://erp.mju.ac.th/personrpt1.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 5.00 70.00 100.00

5.00

0.25

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 3.9 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC

https://www.webometrics.info/en/asia/thailand?sort=asc&order=Det.

3,197.00 3,045.00 2,900.00 2,755.00 2,617.00 2.00 2,900.00 2,875.00

3.17

0.06

65 MJU 3.10 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking61.00 66.50 70.90 75.60 80.00 6.00 70.90 70.00

2.80

0.17

65 MJU 3.12 ผลการจัดอันดับ UPM Ranking550.00 600.00 650.00 700.00 750.00 2.00 650.00 0.00

1.00

0.02

มิติที่ 4 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
กลุ่ม : 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 4.5 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 0.00

1.00

0.03

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 5.6 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 0.00

1.00

0.05

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
6.1 จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ร่าง-หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์-อ.บุษกร-27 กค 65.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00

5.00

0.20

6.2 จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้การดูแล
ร่าง-หลักสูตรผู้ให้การดู อ.วารุณี.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00

5.00

0.15

6.3 จัดทำ มคอ.3 มคอ. 4 ของคณะ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00

3.00

0.12

6.4 เตรียมความพร้อมสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
รายงานเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกงานของ นศ.-1 สค 65.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 5.00 4.00

4.00

0.08

6.5 ปฏิบัติงานศูนย์ CI และ HI ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
หลักฐานการปฏิบัติงานที่ศูนย์ CI-คณะพยาบาลศาสตร์.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00

5.00

0.20

6.6 ปฏิบัติงานตรวจ ATK ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สรุปรายงานผลการตรวจ ATK ของบุคลากร ม.แม่โจ้-งานรับปริญญาบัตร.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00

5.00

0.15

6.7 จัดรายการวิทยุให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชน
80-แจ้งการจัดรายการวิทยุ รักษ์สุขภาพกับคณะพยาบาลศาสตร์ -อ.บุษกร.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00

5.00

0.15

6.8 จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่กำลังดำเนินงาน/แล้วเสร็จ
278-26 เมย 65-แจ้งผลได้รับทุนวิจัยรุ่นใหม่65-คณะพยาบาลศาสตร์.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 7.00

5.00

0.15

6.9 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
278-26 เมย 65-แจ้งผลได้รับทุนวิจัยรุ่นใหม่65-คณะพยาบาลศาสตร์.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 150,000.00

5.00

0.20

6.10 ยื่นขอเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการเพื่อของบประมาณจากแหล่งอื่น
49-ขอส่งปรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ งปม.66-คณะพยาบาล-9 กพ 65.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00

5.00

0.15

6.11 จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กองทุนคณะพยาบาลศาสตร์1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 5.00 1.00

1.00

0.02

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta