รายการ KPI ของ คณะเศรษฐศาสตร์

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.01 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.50 90.00 61.03

3.05

0.14

กลุ่ม : 1.2 เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ (Organic Education Hub)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.03 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.50 90.00 36.67

1.83

0.08

66 MJU 1.05 ความสำเร็จของการพัฒนา Product Champion20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.00 90.00 100.00

5.00

0.20

66 MJU 1.06 ความสำเร็จของการดำเนินงานกาดเกษตรแม่โจ้20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 90.00 100.00

5.00

0.15

กลุ่ม : 1.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตภาคการเกษตร (Intelligent Agriculture)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.12 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.00 90.00 100.00

5.00

0.20

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.01 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentAdmission-Faculty.aspx?acadyear=2566&levelName=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5

212.00 223.00 235.00 247.00 260.00 0.50 235.00 322.00

5.00

0.03

66 MJU 2.02 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร62.00 69.00 76.00 83.00 90.00 1.50 76.00 81.52

3.79

0.06

66 MJU 2.03 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 1.00 70.00 73.19

3.64

0.04

66 MJU 2.04 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 4.15 4.40

4.40

0.04

66 MJU 2.05 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี13,000.00 13,500.00 14,000.00 14,500.00 15,000.00 0.50 14,000.00 14,019.21

3.04

0.02

66 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน
ผลประกันคุณภาพส่วนงาน65.jpg


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 3.00 4.00

4.00

0.08

66 MJU 2.07 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

https://erp.mju.ac.th/qaRpt19Chart.aspx?year=2562&facultyKey=12&facultyDepartmentKey=&studyYearKey=&levelGroupKey=2

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 2.00 80.00 97.80

4.78

0.10

66 MJU 2.08 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ43.00 51.00 60.00 69.00 79.00 2.00 60.00 125.00

5.00

0.10

66 MJU 2.09 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. สรุปจำนวนรายงานวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต 21 กค.pdf


0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.50 1.00 1.00

3.00

0.02

66 MJU 2.10 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00

4.00

0.08

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.12 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2566

1,800,000.00 2,300,000.00 2,800,000.00 3,300,000.00 3,800,000.00 1.00 2,800,000.00 6,514,566.00

5.00

0.05

66 MJU 2.13 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย
ร้อยละของอ.หรือนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย รอบ 6 เดือน.pdf
https://erp.mju.ac.th/QATeacherAndResearcherList.aspx?sys=3&year=2566&dep=20500

40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 1.00 50.00 21.43

1.00

0.01

66 MJU 2.14 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/research_kpi_apply.aspx?sys=3&year=2566

15.00 18.75 22.50 26.25 30.00 2.00 17.00 10.34

1.00

0.02

66 MJU 2.15 จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

https://erp.mju.ac.th/research_kpi_apply.aspx?sys=3&year=2566

0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00

3.00

0.03

66 MJU 2.16 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ ผลงานวิชาการของ กพอ.35.00 42.50 50.00 57.50 65.00 2.00 40.00 25.00

1.00

0.02

66 MJU 2.17 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)

https://library.mju.ac.th/2022/publicationandcitation/

4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 2.00 12.00 29.00

5.00

0.10

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.19 องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00

5.00

0.05

66 MJU 2.20 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก1,500,000.00 1,750,000.00 2,000,000.00 2,250,000.00 2,500,000.00 1.50 2,000,000.00 198,000.00

1.00

0.02

66 MJU 2.21 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ
สรุปผลการประเมินผลกระทบ (รวมเล่ม).pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.50 4.00 4.25

4.25

0.06

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.24 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

https://personnel.mju.ac.th/structure/mjustat_teachpos.php?show=1

65.16 68.59 72.20 76.00 79.80 2.00 76.00 87.50

5.00

0.10

66 MJU 2.25 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/personrpt1.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 2.00 70.00 78.05

4.61

0.09

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 3.02 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกระดับ / ทุกหลักสูตร0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 0.50 2.00 17.00

5.00

0.03

66 MJU 3.03 จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 5.00

5.00

0.10

66 MJU 3.04 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) หรือบุคลากรชาวต่างชาติ0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 1.00

2.00

0.02

66 MJU 3.05 จำนวนอาจารย์/นักวิจัย/ศิษย์เก่า แลกเปลี่ยน (Outbound)0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 5.00

5.00

0.05

66 MJU 3.06 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร (Inbound) หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 3.00 65.00

5.00

0.10

66 MJU 3.07 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) หรือเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 0.50 5.00 32.00

5.00

0.03

66 MJU 3.08 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 1.00 50.00 0.00

1.00

0.01

66 MJU 3.09 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 3.00 0.00

1.00

0.01

66 MJU 3.10 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC

https://www.webometrics.info/en/search/Rankings/Maejo%20University

2,900.00 2,850.00 2,800.00 2,750.00 2,700.00 0.50 2,800.00 2,249.00

5.00

0.03

66 MJU 3.11 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking
messageImage_1685591069808.jpg


56.40 61.90 66.30 71.00 75.70 0.50 70.00 70.30

3.85

0.02

มิติที่ 4 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
กลุ่ม : 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 4.01 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 2.50 10.00 0.00

1.00

0.03

66 MJU 4.02 รางวัลด้านผู้ประกอบการ0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.50 1.00 1.00

4.00

0.06

66 MJU 4.04 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 2.00 4.00 4.00

3.00

0.06

66 MJU 4.05 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 4.00 0.00

1.00

0.02

66 MJU 4.08 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00

5.00

0.10

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 5.01 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด (ส่วนงาน: วัดร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 1.00 95.00 0.00

1.00

0.01

66 MJU 5.02 รายได้จากการให้บริการ (คณะ/วิทยาลัย/แม่โจ้-แพร่ฯ/แม่โจ้-ชุมพร รับเป้าและผลเท่ากัน)7,000,000.00 9,000,000.00 12,000,000.00 15,000,000.00 18,000,000.00 0.50 18,000,000.00 61,662,226.71

5.00

0.03

66 MJU 5.03 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง4,512,500.00 4,750,000.00 5,000,000.00 5,250,000.00 5,512,500.00 5.00 5,000,000.00 13,763,500.29

5.00

0.25

66 MJU 5.04 จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง180,500.00 190,000.00 200,000.00 210,000.00 220,500.00 3.50 200,000.00 7,616,898.15

5.00

0.18

หมายเหตุ: ข้อมูลรายได้จากการให้บริการจำแนกรายส่วนงาน ****ไม่ได้นำมาคำนวณผลการดำเนินงาน****0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628,648.92

5.00

0.00

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
รายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ.xlsx


8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 4.00 10.00 7.00

1.00

0.04

จำนวนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ BCG และ SDG
รายวิชาที่สอน BCG SDGS DIGITAL.pdf


3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 4.00 5.00 12.00

5.00

0.20

จำนวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG และ SDG3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 0.00

1.00

0.04

จำนวนผลโพลล์ด้านการเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
ผลการจัดทำโพลล์ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน.pdf


9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 4.00 12.00 4.00

1.00

0.04

จำนวนรายวิชาที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 0.00

1.00

0.04

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta