รายการ KPI ของ สำนักวิจัยฯ

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.01 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 59.00

2.95

0.15

กลุ่ม : 1.2 เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ (Organic Education Hub)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.03 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 73.00

3.65

0.18

66 MJU 1.04 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์กัญชงกัญชาคุณภาพสูง20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 84.00

4.20

0.21

66 MJU 1.05 ความสำเร็จของการพัฒนา Product Champion20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 100.00

5.00

0.25

66 MJU 1.06 ความสำเร็จของการดำเนินงานกาดเกษตรแม่โจ้20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.00 90.00 100.00

5.00

0.10

กลุ่ม : 1.3 เป็นต้นแบบของการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Community & Tourism)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.10 ความสำเร็จในการสร้างพิพิธภัณฑ์เกษตร20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.00 90.00 51.00

2.55

0.03

กลุ่ม : 1.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตภาคการเกษตร (Intelligent Agriculture)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.12 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 90.00

4.50

0.23

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 0.00

1.00

0.03

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.11 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2566

110,000,000.00 115,000,000.00 120,000,000.00 125,000,000.00 130,000,000.00 2.00 130,000,000.00 94,059,309.00

1.00

0.02

66 MJU 2.12 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2566

20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 2.00 40,000,000.00 48,604,986.00

5.00

0.10

66 MJU 2.13 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย
ร้อยละของอ.หรือนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย รอบ 6 เดือน.pdf
https://erp.mju.ac.th/QATeacherAndResearcher.aspx?sys=&year=2566

40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 2.00 50.00 44.01

1.80

0.04

66 MJU 2.14 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/research_kpi_apply.aspx?sys=3&year=2566

15.00 18.75 22.50 26.25 30.00 2.00 17.00 15.85

1.23

0.02

66 MJU 2.15 จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

https://erp.mju.ac.th/research_kpi_apply.aspx?sys=3&year=2566

30.00 42.50 50.00 57.50 65.00 1.50 40.00 40.00

1.80

0.03

66 MJU 2.16 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ ผลงานวิชาการของ กพอ.35.00 42.50 50.00 57.50 65.00 2.00 40.00 59.23

4.23

0.09

66 MJU 2.17 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)

https://library.mju.ac.th/2022/publicationandcitation/

70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 2.00 90.00 183.00

5.00

0.10

66 MJU 2.18 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ

https://erp.mju.ac.th/intellectualPropertyRptIndex.aspx?sys=25&year=2566&status=1

25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 2.00 35.00 37.00

3.40

0.07

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.19 องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 2.00 40.00 44.00

3.80

0.08

66 MJU 2.20 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก80,000,000.00 90,000,000.00 100,000,000.00 110,000,000.00 120,000,000.00 3.00 100,000,000.00 71,685,451.00

1.00

0.03

66 MJU 2.21 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ
สรุปผลการประเมินผลกระทบ (รวมเล่ม).pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.25

4.25

0.21

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.25 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/personrpt1.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 2.00 70.00 74.29

3.86

0.08

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 3.09 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 3.00 0.00

1.00

0.02

66 MJU 3.10 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC

https://www.webometrics.info/en/search/Rankings/Maejo%20University

2,900.00 2,850.00 2,800.00 2,750.00 2,700.00 4.00 2,800.00 2,249.00

5.00

0.20

66 MJU 3.11 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking
messageImage_1685591069808.jpg


56.40 61.90 66.30 71.00 75.70 4.00 70.00 70.30

3.85

0.15

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 5.01 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด (ส่วนงาน: วัดร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 2.00 95.00 0.00

1.00

0.02

66 MJU 5.02 รายได้จากการให้บริการ (คณะ/วิทยาลัย/แม่โจ้-แพร่ฯ/แม่โจ้-ชุมพร รับเป้าและผลเท่ากัน)3,150,267.00 3,316,070.00 3,490,600.00 3,665,130.00 3,848,387.00 2.00 3,490,600.00 121,464,572.66

5.00

0.10

66 MJU 5.03 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง14,943,861.00 165,730,380.00 16,558,295.00 17,386,210.00 18,255,520.00 4.00 16,558,295.00 25,168,298.08

5.00

0.20

66 MJU 5.04 จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง94,762.00 99,750.00 105,000.00 110,250.00 115,763.00 3.00 105,000.00 -51,555,501.52

0.00

0.00

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
6.1(66)ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมแม่โจ้บริการ
ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมแม่โจ้บริการ.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00

4.00

0.20

6.2(66)ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม
ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00

0.25

6.3(66)ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

6.4(66)จำนวนผลิตภัณฑ์ Premium ที่ได้รับการพัฒนา1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta