รายการ KPI ของ สำนักวิจัยฯ

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.01 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 0.00

1.00

0.06

กลุ่ม : 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.02 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 0.00

1.00

0.06

67 MJU 1.03 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking ส่วนงาน : ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 3.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 1.04 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.00 70.00 0.00

1.00

0.05

กลุ่ม : 1.3 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม(Intelligent Agriculture)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.06 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Agriculture)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 0.00

1.00

0.06

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายใน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 0.00

1.00

0.06

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.10 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี95,000,000.00 100,000,000.00 105,000,000.00 110,000,000.00 115,000,000.00 3.00 115,000,000.00 34,953,878.00

1.00

0.04

67 MJU 2.11 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 3.00 40,000,000.00 7,805,926.00

1.00

0.04

67 MJU 2.12 จำนวนครั้งของการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 3.00 130.00 46.00

1.00

0.04

67 MJU 2.13 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.30.00 42.50 50.00 57.50 65.00 3.00 40.00 14.96

1.00

0.04

67 MJU 2.14 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 3.00 90.00 0.00

1.00

0.04

67 MJU 2.15 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 3.00 40.00 3.00

1.00

0.04

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.16 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ80,000,000.00 85,000,000.00 90,000,000.00 95,000,000.00 100,000,000.00 5.00 100,000,000.00 12,803,627.00

1.00

0.06

67 MJU 2.17 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 0.00

1.00

0.06

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.21 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 3.00 50.00 0.00

1.00

0.04

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 3.6 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 4.00 40.00 2.00

1.00

0.05

67 MJU 3.7 ผลการจัดอันดับ SCIMAGO16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 4.00 18.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 3.8 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC2,700.00 2,650.00 2,600.00 2,550.00 2,500.00 4.00 2,600.00 2,248.00

5.00

0.25

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Budget and Resource Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 5.1 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้ (ส่วนงาน)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 2.00 95.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 5.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ2,256,250.00 2,375,000.00 2,500,000.00 2,625,000.00 2,756,250.00 5.00 2,500,000.00 51,316,650.29

5.00

0.31

67 MJU 5.3 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง1,010,800.00 1,064,000.00 1,120,000.00 1,176,000.00 1,234,800.00 2.00 1,120,000.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 5.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา10.00 7.50 5.00 2.50 0.00 2.00 0.00 10.00

1.00

0.03

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta