รายการ KPI ของ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.01 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 49.33

2.47

0.12

กลุ่ม : 1.2 เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ (Organic Education Hub)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.03 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 36.67

1.83

0.09

กลุ่ม : 1.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตภาคการเกษตร (Intelligent Agriculture)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.12 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 100.00

5.00

0.25

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.01 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentAdmission-Faculty.aspx?acadyear=2566&levelName=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5

3,527.00 3,712.00 3,908.00 4,114.00 4,330.00 5.00 6,419.00 6,419.00

5.00

0.25

66 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.51 0.00

1.00

0.05

66 MJU 2.09 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. สรุปจำนวนรายงานวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต 21 กค.pdf


20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 5.00 35.00 57.00

5.00

0.25

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.25 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/personrpt1.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 5.00 70.00 94.29

5.00

0.25

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 3.09 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.80 0.00

1.00

0.05

66 MJU 3.10 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC

https://www.webometrics.info/en/search/Rankings/Maejo%20University

2,900.00 2,850.00 2,800.00 2,750.00 2,700.00 5.00 2,800.00 2,249.00

5.00

0.25

66 MJU 3.11 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking
messageImage_1685591069808.jpg


56.40 61.90 66.30 71.00 75.70 5.00 70.00 70.30

3.85

0.19

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 5.01 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด (ส่วนงาน: วัดร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 5.00 95.00 0.00

1.00

0.05

66 MJU 5.02 รายได้จากการให้บริการ (คณะ/วิทยาลัย/แม่โจ้-แพร่ฯ/แม่โจ้-ชุมพร รับเป้าและผลเท่ากัน)6,768,750.00 7,125,000.00 7,500,000.00 7,875,000.00 8,268,750.00 5.00 7,500,000.00 629,737.30

1.00

0.05

66 MJU 5.03 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง3,158,750.00 3,325,000.00 3,500,000.00 3,675,000.00 3,858,750.00 5.00 3,500,000.00 9,659,054.92

5.00

0.25

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
6.1-66 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์กำกับมาตรฐานหลักสูตร
เอกสารอ้างอิงหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์กำกับมาตรฐานหลักสูตร 65.pdf


20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 100.00 99.08

4.95

0.25

6.2-66 ระดับความรู้ของอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม
แบบประเมินโครงการ มคอ.2 ตามเกณฑ์ปี 2565 (25 ก.ย.66).pdf


2.00 2.50 3.00 3.50 3.51 5.00 3.51 4.45

5.00

0.25

6.3-66 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
สรุปเปรียบเทียบยอดผู้สมัคร-5-ปีย้อนหลังของบัณฑิตศึกษา.pdf


354.00 373.00 393.00 413.00 435.00 5.00 435.00 206.00

1.00

0.05

6.4-66 มีระบบบริการการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง

https://reg.mju.ac.th/registrar/home.asp

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 1.00 5.00

5.00

0.25

6.5-66 จำนวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
สรุปข้อมูลจำนวนผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ในปีปฏิทิน 2566.pdf


5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 5.00 25.00 53.00

5.00

0.25

6.6-66 ผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ งบประมาณ 2566
รายงานตัว-kpi-และ-โครงการ-ปี-66 รอบ 12 เดือน ฉบับใช้จริง 27-09-66.xlsx


20.00 40.00 60.00 80.00 80.00 5.00 80.00 91.45

5.00

0.25

6.7-66 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ผลการประเมินผู้รับบริการการสำนัก ปี 2566.pdf


1.00 2.00 3.00 3.79 3.80 5.00 3.80 4.27

5.00

0.25

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta