รายการ KPI ของ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.01 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 0.00

1.00

0.05

กลุ่ม : 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.02 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 1.03 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking ส่วนงาน : ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 1.04 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 70.00 0.00

1.00

0.05

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.01 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี3,690.00 3,884.00 4,088.00 4,304.00 4,530.00 5.00 4,088.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายใน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.51 0.00

1.00

0.05

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.21 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 5.00 50.00 0.00

1.00

0.05

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 3.7 ผลการจัดอันดับ SCIMAGO16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 5.00 18.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 3.8 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC2,700.00 2,650.00 2,600.00 2,550.00 2,500.00 5.00 2,600.00 2,248.00

5.00

0.25

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Budget and Resource Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 5.1 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้ (ส่วนงาน)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 5.00 95.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 5.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ2,256,250.00 2,375,000.00 2,500,000.00 2,625,000.00 2,756,250.00 5.00 2,500,000.00 130,746.20

1.00

0.05

67 MJU 5.3 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง3,610,000.00 3,800,000.00 4,000,000.00 4,200,000.00 4,410,000.00 5.00 4,000,000.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 5.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา10.00 7.50 5.00 2.50 0.00 5.00 0.00 10.00

1.00

0.05

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
6.1-67 ร้อยละของหลักสูตร ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานการศึกษา ระดับหลักสูตรของ สปอว.20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 100.00 0.00

1.00

0.05

6.2 -67 ร้อยละของจำนวน หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลัยตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 100.00 0.00

1.00

0.05

6.3 -67 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ภาคเหนือตอนบน0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 5.00 3.00 0.00

1.00

0.05

6.4 -67 จำนวนของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา353.00 371.00 391.00 411.00 433.00 5.00 440.00 0.00

1.00

0.05

6.5 -67 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาที่สำนักรับผิดชอบตัวชี้วัด1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 0.00

1.00

0.05

6.6 -67 ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 25671.00 2.00 3.50 3.80 3.90 5.00 3.90 0.00

1.00

0.05

6.7 -67 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บททางวิชาการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta