รายการ KPI ของ ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 62.00

3.10

0.08

65 MJU 1.2 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.25 80.00 75.00

3.75

0.05

65 MJU 1.3 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.25 80.00 100.00

5.00

0.06

กลุ่ม : 1.2 มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (Organic farm & fruit)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.4 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 80.00

4.00

0.10

65 MJU 1.5 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์กัญชงกัญชาคุณภาพสูง20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 94.00

4.70

0.12

65 MJU 1.6 ความสำเร็จของการพัฒนา Product Champion20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 58.00

2.90

0.07

กลุ่ม : 1.3 ต่อยอดผลิตอินทรีย์สู่กลางน้ำและปลายน้ำ (Organic food & outlet)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.7 ความสำเร็จของการดำเนินงานกาดแม่โจ้247720.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 78.00

3.90

0.10

กลุ่ม : 1.4 มีต้นแบบความสำเร็จของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง 3 วิทยาเขต (Eco Community & Tourism)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.8 ความสำเร็จของของการพัฒนาอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี (MJU Centennial Botanical Park)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 62.00

3.10

0.08

65 MJU 1.9 ความสำเร็จของการพัฒนา Green Valley @ Maejo Phrae20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.25 80.00 87.00

4.35

0.05

65 MJU 1.10 ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ Well-Being @ Chumporn20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.25 80.00 64.00

3.20

0.04

65 MJU 1.11 ความสำเร็จในการสร้างพิพิธภัณฑ์เกษตร20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.25 80.00 100.00

5.00

0.06

65 MJU 1.12 ความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.25 80.00 10.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศไทยทั้งในด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการ การวิจัยและนวัตกรรม (Green University)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.13 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)6,800.00 7,000.00 7,200.00 7,400.00 7,600.00 2.50 7,200.00 7,650.00

5.00

0.13

กลุ่ม : 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก (Digital University)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.14 ความสำเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 30.00

1.50

0.04

65 MJU 1.15 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 94.00

4.70

0.12

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี3,494.00 3,678.00 3,872.00 4,076.00 4,290.00 2.50 3,872.00 5,489.00

5.00

0.13

65 MJU 2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร62.00 69.00 76.00 83.00 90.00 1.50 76.00 0.87

1.00

0.02

65 MJU 2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 1.50 70.00 70.84

3.17

0.05

65 MJU 2.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.50 4.10 4.17

4.17

0.06

65 MJU 2.5 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี13,000.00 13,500.00 14,000.00 14,500.00 15,000.00 1.50 14,000.00 14,068.01

3.14

0.05

65 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.50 3.00 3.00

3.00

0.05

65 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 2160.00 70.00 80.00 90.00 100.00 1.25 80.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 2.8 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ1,500.00 1,750.00 2,000.00 2,250.00 2,500.00 1.25 1,500.00 718.00

1.00

0.01

65 MJU 2.9 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 1.50 25.00 34.00

4.80

0.07

65 MJU 2.10 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 1.25 50.00 72.00

4.20

0.05

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.11 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี140,000,000.00 150,000,000.00 160,000,000.00 180,000,000.00 200,000,000.00 1.50 120,000,000.00 79,798,642.00

1.00

0.02

65 MJU 2.12 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 50,000,000.00 1.50 28,000,000.00 12,907,136.00

1.00

0.02

65 MJU 2.13 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย40.00 45.00 50.00 60.00 70.00 1.00 40.00 43.20

1.64

0.02

65 MJU 2.14 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 2.00 12.00 1.35

1.00

0.02

65 MJU 2.15 จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 1.50 20.00 5.00

1.00

0.02

65 MJU 2.16 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.35.00 45.00 55.00 65.00 75.00 1.50 40.00 8.51

1.00

0.02

65 MJU 2.17 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.50 60.00 182.54

5.00

0.08

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.18 องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 1.50 30.00 18.00

1.00

0.02

65 MJU 2.19 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 2.50 100,000,000.00 21,939,504.00

1.00

0.03

65 MJU 2.20 จำนวนแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP)20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 1.25 33.00 25.00

1.50

0.02

65 MJU 2.21 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.25 4.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 2.22 รายได้จากการให้บริการวิชาการ25,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 2.00 50,000,000.00 5,948,283.00

1.00

0.02

กลุ่ม : 2.4 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.23 จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 1.00 10.00 8.00

2.00

0.02

65 MJU 2.24 จำนวนกิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายนอก15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 1.00 8.00 13.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.25 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ47.60 50.64 53.87 57.10 60.53 1.25 53.87 56.38

3.78

0.05

65 MJU 2.26 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์ (ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.ค. 65)60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 1.25 70.00 54.24

1.00

0.01

65 MJU 2.27 ผลประเมินธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (ITA)75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 1.25 85.00 91.87

4.37

0.05

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 3.1 ความสำเร็จของการเป็นผู้นำเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรระดับนานาชาติ60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 1.00 80.00 63.00

1.30

0.01

65 MJU 3.2 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกระดับ / ทุกหลักสูตร200.00 225.00 250.00 275.00 300.00 0.75 250.00 290.00

4.60

0.03

65 MJU 3.3 จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 0.50 60.00 39.00

1.00

0.01

65 MJU 3.4 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) หรือบุคลากรชาวต่างชาติ40.00 34.00 50.00 55.00 60.00 0.50 50.00 9.00

1.00

0.01

65 MJU 3.5 จำนวนอาจารย์/นักวิจัย/ศิษย์เก่า แลกเปลี่ยน (Outbound)30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 0.50 40.00 35.00

2.00

0.01

65 MJU 3.6 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร (Inbound) หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ140.00 150.00 160.00 170.00 180.00 0.50 160.00 279.00

5.00

0.03

65 MJU 3.7 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) หรือเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 0.50 180.00 23.00

1.00

0.01

65 MJU 3.8 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 0.75 50.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 3.9 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC