รายการ KPI ของ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.01 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 0.00

1.00

0.05

กลุ่ม : 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.02 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 1.03 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking ส่วนงาน : ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 1.04 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 70.00 0.00

1.00

0.05

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.01 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี261.00 274.00 289.00 304.00 320.00 5.00 289.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 2.02 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร62.00 69.00 76.00 83.00 90.00 2.00 76.00 63.91

1.27

0.03

67 MJU 2.03 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 1.00 70.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 2.04 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 4.25 0.00

1.00

0.01

67 MJU 2.05 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี13,000.00 13,500.00 14,000.00 14,500.00 15,000.00 1.00 15,000.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายใน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.50 3.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 2.07 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 2.08 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00

3.00

0.12

67 MJU 2.09 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21

https://erp.mju.ac.th/qaRpt19Chart.aspx?year=2563&facultyKey=19&facultyDepartmentKey=&studyYearKey=&levelGroupKey=2

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 80.00 99.00

4.95

0.15

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.11 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์902,500.00 950,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,440,000.00 2.00 1,000,000.00 200,000.00

1.00

0.02

67 MJU 2.12 จำนวนครั้งของการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์0.00 1.00 3.00 5.00 7.00 1.00 3.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 2.13 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.30.00 42.50 50.00 57.50 65.00 1.00 40.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 2.14 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 0.50 12.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.16 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ135,375.00 142,500.00 150,000.00 157,500.00 165,375.00 0.50 150,000.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 2.17 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.50 4.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทุนทางวัฒนธรรม
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.18 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น (การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ)0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 2.19 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.20 ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
KPI2.20 ตำแหน่งทางวิชาการ ติดต่อคุณละออศิริ โทร 3133.pdf
https://personnel.mju.ac.th/structure/mjustat_teachpos.php?show=1

37.50 50.00 62.50 75.00 87.50 1.00 75.00 60.00

2.80

0.03

67 MJU 2.21 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 1.00 50.00 0.00

1.00

0.01

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 3.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หรือบุคลากรชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound)0.00 0.00 1.00 3.00 5.00 2.50 1.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 3.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ (Inbound/ Outbound)0.00 1.00 2.00 4.00 6.00 1.50 4.00 0.00

1.00

0.02

67 MJU 3.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 1.00 50.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 3.6 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 0.00

1.00

0.02

67 MJU 3.7 ผลการจัดอันดับ SCIMAGO16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 1.50 18.00 0.00

1.00

0.02

67 MJU 3.8 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC2,700.00 2,650.00 2,600.00 2,550.00 2,500.00 1.50 2,600.00 2,248.00

5.00

0.08

มิติที่ 4 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
กลุ่ม : 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 4.1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ0.00 1.00 2.00 4.00 6.00 3.00 2.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 4.4 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 0.00

1.00

0.04

67 MJU 4.5 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 0.00

1.00

0.03

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Budget and Resource Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 5.1 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้ (ส่วนงาน)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 3.00 95.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 5.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ27,075.00 28,500.00 30,000.00 31,500.00 33,075.00 2.00 30,000.00 116,707.67

5.00

0.10

67 MJU 5.3 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง902,500.00 950,000.00 1,000,000.00 1,050,000.00 1,102,500.00 3.00 1,000,000.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 5.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา10.00 7.50 5.00 2.50 0.00 2.00 0.00 10.00

1.00

0.02

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67-INFO 6.1 บทบาทการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารดิจิทัลและการขับเคลื่อนพลเมืองดิจิทัลในระดับประเทศ
6.1 บทบาทผู้นำฯ ปี 67 รอบ 6 เดือน.pdf


1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 5.00 2.00 5.00

5.00

0.25

67-INFO 6.2 คณะจัดทำคอร์สระยะสั้นด้านสื่อดิจิทัล (upskill reskill) เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป
6.2 อบรมระยะสั้น ปี 67 รอบ 6 เดือน.pdf


1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 5.00 1.00 1.00

4.00

0.20

67-INFO 6.3 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
รางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ ปี 67 รอบ 6 เดือน.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 1.00 4.00

4.00

0.20

67-INFO 6.4 จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านสื่อ0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 1.00 0.00

1.00

0.05

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta