รายการ KPI ของ คณะสัตวศาสตร์ฯ

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.00 80.00 62.00

3.10

0.12

65 MJU 1.2 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 0.50 80.00 75.00

3.75

0.02

กลุ่ม : 1.2 มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (Organic farm & fruit)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.4 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 80.00

4.00

0.10

65 MJU 1.5 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์กัญชงกัญชาคุณภาพสูง

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.00 80.00 94.00

4.70

0.09

65 MJU 1.6 ความสำเร็จของการพัฒนา Product Champion

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 4.00 80.00 58.00

2.90

0.12

กลุ่ม : 1.3 ต่อยอดผลิตอินทรีย์สู่กลางน้ำและปลายน้ำ (Organic food & outlet)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.7 ความสำเร็จของการดำเนินงานกาดแม่โจ้2477

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 78.00

3.90

0.10

กลุ่ม : 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศไทยทั้งในด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการ การวิจัยและนวัตกรรม (Green University)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.13 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.50 3.50 4.50

4.50

0.11

กลุ่ม : 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก (Digital University)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.14 ความสำเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.00 80.00 30.00

1.50

0.02

65 MJU 1.15 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.00 80.00 94.00

4.70

0.05

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentAdmission-Faculty.aspx?acadyear=2565&levelName=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5

179.00 189.00 199.00 209.00 220.00 8.00 220.00 309.00

5.00

0.40

65 MJU 2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร

http://www.education.mju.ac.th/Stat/StudentGraduate-InTime-Faculty.aspx?year=2564

62.00 69.00 76.00 83.00 90.00 1.00 76.00 100.00

5.00

0.05

65 MJU 2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 3.00 70.00 85.79

5.00

0.15

65 MJU 2.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

https://e-plan.mju.ac.th/_reportNewOwner.aspx

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 4.10 3.55

3.55

0.04

65 MJU 2.5 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

https://erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx

13,000.00 13,500.00 14,000.00 14,500.00 15,000.00 1.00 14,000.00 15,214.46

5.00

0.05

65 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน
ผลประกันคุณภาพส่วนงานภายในแม่โจ้63.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.50 3.00 2.00

2.00

0.01

65 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 2160.00 70.00 80.00 90.00 100.00 1.00 80.00 91.00

4.10

0.04

65 MJU 2.8 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ1.00 5.00 10.00 15.00 20.00 1.00 10.00 187.00

5.00

0.05

65 MJU 2.9 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต
สรุปตัวชี้วัด 2.9 รอบ 6 เดือน.pdf


0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00

3.00

0.03

65 MJU 2.10 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 3.00 4.00

4.00

0.04

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.11 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoneyNew2561.aspx?year=2565

950,000.00 1,900,000.00 2,850,000.00 3,800,000.00 4,750,000.00 1.00 2,850,000.00 4,067,818.00

4.28

0.04

65 MJU 2.13 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย

https://erp.mju.ac.th/QATeacherAndResearcher.aspx?p=3

30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 1.00 40.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 2.14 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/research_kpi_apply.aspx?sd=01/10/2564&ed=30/09/2565

2.00 7.00 12.00 17.00 22.00 1.00 12.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 2.15 จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.50 1.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 2.16 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.

https://erp.mju.ac.th/researchQAPrinting.aspx

20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 1.00 40.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 2.17 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.00 60.00 100.00

5.00

0.05

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.18 องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 2.19 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก902,500.00 950,000.00 1,000,000.00 1,050,000.00 1,102,500.00 0.50 1,000,000.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 2.20 จำนวนแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP)0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 2.21 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.50 4.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 2.22 รายได้จากการให้บริการวิชาการ50,000.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 0.50 200,000.00 268,625.00

3.69

0.02

กลุ่ม : 2.4 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.24 จำนวนกิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายนอก0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.50 1.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.25 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

http://personnel.mju.ac.th/structure/mjustat_teachpos.php?show=1

55.56 61.11 66.67 72.22 77.78 1.00 72.22 72.22

4.00

0.04

65 MJU 2.26 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์ (ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.ค. 65)

https://erp.mju.ac.th/personrpt1.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 1.00 70.00 35.90

1.00

0.01

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 3.2 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกระดับ / ทุกหลักสูตร

http://www.education.mju.ac.th/Stat/StudentForeign.aspx

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.50 2.00 5.00

5.00

0.08

65 MJU 3.3 จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 3.4 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) หรือบุคลากรชาวต่างชาติ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.50 1.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 3.5 จำนวนอาจารย์/นักวิจัย/ศิษย์เก่า แลกเปลี่ยน (Outbound)0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.50 1.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 3.6 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร (Inbound) หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 3.7 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) หรือเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.50 1.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 3.8 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 1.00 50.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 3.9 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC

https://www.webometrics.info/en/asia/thailand?sort=asc&order=Det.

3,197.00 3,045.00 2,900.00 2,755.00 2,617.00 1.00 2,900.00 2,875.00

3.17

0.03

65 MJU 3.10 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking61.00 66.50 70.90 75.60 80.00 1.00 70.90 70.00

2.80

0.03

65 MJU 3.11 ผลการจัดอันดับ U-Multirank60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 1.00 100.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 3.12 ผลการจัดอันดับ UPM Ranking550.00 600.00 650.00 700.00 750.00 1.00 650.00 0.00

1.00

0.01

มิติที่ 4 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
กลุ่ม : 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 4.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00

3.00

0.06

65 MJU 4.2 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 2.00 10.00 0.00

1.00

0.02

65 MJU 4.3 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00

3.00

0.06

65 MJU 4.4 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่90,250.00 95,000.00 100,000.00 105,000.00 110,250.00 1.00 100,000.00 110,000.00

4.95

0.05

65 MJU 4.5 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00

5.00

0.05

65 MJU 4.6 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.50 3.00 4.00

4.00

0.02

65 MJU 4.7 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.50 1.00 2.00

4.00

0.02

65 MJU 4.8 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ