รายการ KPI ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.01 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 58.81

2.94

0.15

66 MJU 1.02 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 20.00 90.00 0.00

1.00

0.20

กลุ่ม : 1.2 เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ (Organic Education Hub)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.05 ความสำเร็จของการพัฒนา Product Champion20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 100.00

5.00

0.25

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.25 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/personrpt1.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 5.00 70.00 81.71

5.00

0.25

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 3.03 จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 5.00 1.00 0.00

1.00

0.05

66 MJU 3.09 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 0.00

1.00

0.05

66 MJU 3.10 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC

https://www.webometrics.info/en/search/Rankings/Maejo%20University

2,900.00 2,850.00 2,800.00 2,750.00 2,700.00 5.00 2,800.00 2,249.00

5.00

0.25

66 MJU 3.11 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking
messageImage_1685591069808.jpg


56.40 61.90 66.30 71.00 75.70 5.00 70.00 70.30

3.85

0.19

มิติที่ 4 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
กลุ่ม : 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 4.04 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 5.00 1.00 0.00

1.00

0.05

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 5.01 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด (ส่วนงาน: วัดร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 5.00 95.00 0.00

1.00

0.05

66 MJU 5.02 รายได้จากการให้บริการ (คณะ/วิทยาลัย/แม่โจ้-แพร่ฯ/แม่โจ้-ชุมพร รับเป้าและผลเท่ากัน)7,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 15,000,000.00 18,000,000.00 10.00 18,000,000.00 61,662,226.71

5.00

0.50

หมายเหตุ: ข้อมูลรายได้จากการให้บริการจำแนกรายส่วนงาน ****ไม่ได้นำมาคำนวณผลการดำเนินงาน****0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 994,096.07

5.00

0.00

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
6.1 จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์
โครงการคณะสัตวแพทยศาสตร์.pdf


0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 5.00 1.00 3.00

5.00

0.25

6.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่คณะได้พัฒนาขึ้น0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 5.00 2.00 0.00

1.00

0.05

6.3 การจัดรายการวิทยุเผยแพร่องค์ความรู้
จัดรายการวิทยุ.jpg


0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 5.00 3.00 2.00

4.00

0.20

6.4 การประชาสัมพันธ์คณะและคลินิกรักษาสัตว์ผ่านทางเวปเพจคณะ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 5.00 3.00 0.00

1.00

0.05

6.5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน
Proposal อ.น.สพ.ภากร ลิ้มเล็งเลิศ (แก้ไขแล้ว).pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 1.00

1.00

0.05

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta