รายการ KPI ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.01 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ด้านทรัพย์สินฯ และด้านดิจิทัล)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 37.00

1.85

0.09

กลุ่ม : 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.02 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 90.00 65.00

3.25

0.16

67 MJU 1.03 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking ส่วนงาน : ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 1.00

1.00

0.05

67 MJU 1.04 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 70.00 0.00

1.00

0.05

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.07 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 4.00

5.00

0.05

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.10 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoney.aspx?year=2567

50,000.00 100,000.00 300,000.00 500,000.00 700,000.00 5.00 50,000.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 2.13 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 5.00 20.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 2.14 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 1.00 12.00 0.00

1.00

0.01

67 MJU 2.15 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.16 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ45,125.00 47,500.00 50,000.00 52,500.00 55,125.00 5.00 50,000.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 2.17 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 4.00 0.00

1.00

0.02

กลุ่ม : 2.4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทุนทางวัฒนธรรม
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.19 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องหรือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 5.00 1.00 0.00

1.00

0.05

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.21 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 5.00 50.00 0.00

1.00

0.05

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 3.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หรือบุคลากรชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound)0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 5.00 1.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 3.7 ผลการจัดอันดับ SCIMAGO16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 2.50 18.00 0.00

5.00

0.13

67 MJU 3.8 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC2,700.00 2,650.00 2,600.00 2,550.00 2,500.00 2.50 2,600.00 2,248.00

5.00

0.13

มิติที่ 4 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
กลุ่ม : 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology Development and Innovation)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 4.4 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 5.00 1.00 0.00

1.00

0.05

67 MJU 4.5 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.50 3.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 4.8 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 2.50 1.00 0.00

1.00

0.03

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Budget and Resource Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 5.1 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้ (ส่วนงาน)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 2.50 95.00 59.91

1.00

0.03

67 MJU 5.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ1,083,000.00 1,140,000.00 1,200,000.00 1,260,000.00 1,323,000.00 2.50 1,200,000.00 725,226.85

1.00

0.03

67 MJU 5.3 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง72,200.00 76,000.00 80,000.00 84,000.00 88,200.00 2.50 80,000.00 0.00

1.00

0.03

67 MJU 5.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา10.00 7.50 5.00 2.50 0.00 2.50 0.00 10.00

1.00

0.03

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
6.1 จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 2.00

2.00

0.10

6.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่คณะได้พัฒนาขึ้น1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 1.00 0.00

1.00

0.01

6.3 การจัดรายการวิทยุเผยแพร่องค์ความรู้1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00

3.00

0.15

6.4 การประชาสัมพันธ์คณะและคลินิกรักษาสัตว์ผ่านทางเวปเพจคณะ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 2.00

2.00

0.06

6.5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 1.00

1.00

0.05

6.6 ระดับความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 3.00 3.00

3.00

0.03

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta