รายการ KPI ของ สำนักหอสมุด

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.01 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 90.00 0.00

1.00

0.06

กลุ่ม : 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.02 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 90.00 0.00

1.00

0.06

67 MJU 1.03 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 0.00

1.00

0.08

67 MJU 1.04 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 70.00 0.00

1.00

0.06

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายใน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 0.00

1.00

0.08

67 MJU 2.08 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 3.00 1.00 0.00

1.00

0.06

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.21 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 5.00 50.00 0.00

1.00

0.10

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 3.7 ผลการจัดอันดับ SCIMAGO16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 2.00 18.00 0.00

1.00

0.04

67 MJU 3.8 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC2,700.00 2,650.00 2,600.00 2,550.00 2,500.00 3.00 2,600.00 2,248.00

5.00

0.30

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Budget and Resource Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 5.1 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้ (ส่วนงาน)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 5.00 95.00 0.00

1.00

0.10

67 MJU 5.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ315,875.00 332,500.00 350,000.00 367,500.00 385,875.00 5.00 350,000.00 0.00

1.00

0.10

67 MJU 5.3 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง2,310,400.00 2,432,000.00 2,560,000.00 2,688,000.00 2,822,400.00 5.00 2,560,000.00 0.00

1.00

0.10

67 MJU 5.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.10

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta