รายการ KPI ของ สำนักหอสมุด

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.01 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ด้านทรัพย์สินฯ และด้านดิจิทัล)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 90.00 37.00

1.85

0.06

กลุ่ม : 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 1.02 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 90.00 65.00

3.25

0.10

67 MJU 1.03 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking ส่วนงาน : ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 0.00

1.00

0.04

67 MJU 1.04 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 70.00 0.00

1.00

0.03

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายใน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 0.00

1.00

0.04

67 MJU 2.08 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 3.00 1.00 0.00

1.00

0.03

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 2.21 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 5.00 50.00 0.00

1.00

0.05

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 3.7 ผลการจัดอันดับ SCIMAGO20.00 19.00 18.00 17.00 16.00 2.00 18.00 10.00

5.00

0.10

67 MJU 3.8 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC2,700.00 2,650.00 2,600.00 2,550.00 2,500.00 3.00 2,600.00 2,248.00

5.00

0.15

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Budget and Resource Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
67 MJU 5.1 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้ (ส่วนงาน)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 5.00 95.00 55.66

1.00

0.05

67 MJU 5.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ315,875.00 332,500.00 350,000.00 367,500.00 385,875.00 5.00 350,000.00 372,584.01

4.28

0.21

67 MJU 5.3 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง2,310,400.00 2,432,000.00 2,560,000.00 2,688,000.00 2,822,400.00 5.00 2,560,000.00 2,549,848.36

2.92

0.15

67 MJU 5.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต.ค.-ก.พ.66-ต.ค.-ก.พ.67(2).pdf


10.00 7.50 5.00 2.50 0.00 5.00 5.00 15.42

1.00

0.05

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
6.1.1 ร้อยละของสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและหน่วยงานด้านวิชาการภายในมหาวิทยาลัย1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 80.00 0.00

1.00

0.04

6.1.2 สัดส่วนจำนวนหนังสือต่อนักศึกษา (ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 15.00 0.00

1.00

0.04

6.1.3 สัดส่วนจำนวนหนังสือต่ออาจารย์ (ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 310.00 0.00

1.00

0.03

6.1.4 จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 10.00 0.00

1.00

0.03

6.1.5 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Smart Digital Library1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 80.00 0.00

1.00

0.03

6.1.6 จำนวนบริการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 2.00 0.00

1.00

0.03

6.1.7 ร้อยละของการดำเนินการด้านระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 80.00 0.00

1.00

0.03

6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 83.00 0.00

1.00

0.03

6.2.2 ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 80.00 0.00

1.00

0.03

6.2.3 ร้อยละความสำเร็จของแผนการดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 80.00 0.00

1.00

0.03

6.2.4 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูล Scopus ให้เป็นภาพรวมการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัย1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 80.00 0.00

1.00

0.03

6.2.5 จำนวนองค์ความรู้ฃองมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ในคลังสารสนเทศสถาบัน (Institutional Reopsitory) บนเว็บไซต์สำนักหอสมุด1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 50.00 0.00

1.00

0.03

6.3.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 80.00 0.00

1.00

0.03

6.3.2 จำนวนกระบวนการทำงานที่ลดขั้นตอน ทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 2.00 0.00

1.00

0.03

6.3.3 จำนวนมูลค่าของการยืมทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันภายใต้ความร่วมมือ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 25,000.00 0.00

1.00

0.03

6.3.4 ร้อยละความสำเร็ของการดำเนินการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 80.00 0.00

1.00

0.03

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta