รายการ KPI ของ สำนักหอสมุด

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 80.00 62.00

3.10

0.15

65 MJU 1.3 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

https://sgc.mju.ac.th/

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 5.00 80.00 100.00

5.00

0.25

กลุ่ม : 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศไทยทั้งในด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการ การวิจัยและนวัตกรรม (Green University)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.13 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

กลุ่ม : 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก (Digital University)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.14 ความสำเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 80.00 0.00

1.00

0.05

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน
ผลประกันคุณภาพสำนักหอสมุด 64.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.63

3.63

0.14

65 MJU 2.10 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 3.00 1.00 0.00

1.00

0.03

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.26 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์ (ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.ค. 65)

https://erp.mju.ac.th/personrpt1.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 3.00 70.00 63.33

1.67

0.05

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 3.9 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC

https://www.webometrics.info/en/asia/thailand?sort=asc&order=Det.

3,197.00 3,045.00 2,900.00 2,755.00 2,617.00 3.00 2,900.00 2,875.00

3.17

0.09

65 MJU 3.10 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking61.00 66.50 70.90 75.60 80.00 4.00 70.90 70.00

2.80

0.11

65 MJU 3.12 ผลการจัดอันดับ UPM Ranking550.00 600.00 650.00 700.00 750.00 3.00 650.00 0.00

1.00

0.03

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 5.1 จำนวนงบประมาณแผ่นดิน (กรณีส่วนงาน พิจารณา จำนวนงบประมาณจากแหล่งอื่น และหรือเงินเบิกแทนกัน ที่ส่วนงานได้รับ งบประมาณ)67,688.00 71,250.00 75,000.00 78,750.00 82,688.00 2.00 75,000.00 0.00

1.00

0.02

65 MJU 5.2 จำนวนงบประมาณเงินรายได้2,454,800.00 2,584,000.00 2,720,000.00 2,856,000.00 2,998,800.00 2.00 2,720,000.00 3,634,960.00

5.00

0.10

65 MJU 5.3 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง2,220,150.00 2,337,000.00 2,460,000.00 2,583,000.00 2,712,150.00 2.00 2,460,000.00 2,414,016.17

2.63

0.05

65 MJU 5.4 จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง45,125.00 47,500.00 50,000.00 52,500.00 55,125.00 2.00 50,000.00 0.00

1.00

0.02

65 MJU 5.6 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 4.00 0.00

1.00

0.02

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
6.1.1 ร้อยละของสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและหน่วยงานด้านวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
จำนวนหนังสือสอดคล้องกับหลักสูตร2565(9 เดือน).pdf


70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 5.00 80.00 78.00

2.60

0.13

6.1.2 สัดส่วนจำนวนหนังสือต่อนักศึกษา (ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544)
สัดส่วนนักศึกษาต่อหนังสือ9เดือน2565.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 15.00 33.00

5.00

0.25

6.1.3 สัดส่วนจำนวนหนังสือต่ออาจารย์ (ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544)
สัดส่วนอาจารย์ต่อหนังสือ9เดือน2565.pdf


300.00 305.00 310.00 315.00 320.00 5.00 304.00 640.00

5.00

0.25

6.1.4 จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ
สัดส่วนนักศึกษาต่อหนังสือ9เดือน2565.pdf


11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 5.00 13.00 33.00

5.00

0.25

6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 5.00 83.00 0.00

1.00

0.05

6.2.2 ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ9เดือน65.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00

3.00

0.15

6.2.3 ระดับความสำเร็จของการสืบค้นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.
หลักฐานการส่งรายงานผลการสืบค้นบทความตีพ.pdf
https://maejo.link?L=n6Zk

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 2.00

2.00

0.10

6.2.4 ระดับความสำเร็จของการสืบค้นบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
หลักฐานการส่งรายงานผลการสืบค้นบทความตีพ.pdf
https://maejo.link?L=n6Zk

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 2.00

2.00

0.10

6.2.5 จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ในเว็บไซด์
องค์ความรู้ในฐานข้อมูลองค์ความรู้ 9เดือน2565.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 29.00

5.00

0.15

6.2.6 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ9เดือน2565.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00

3.00

0.09

6.2.7 จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ในเว็บไซด์สำนักหอสมุด
จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม9เดือน2565.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 22.00

5.00

0.15

6.3 โครงการด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
ชุมชน9เดือน2565.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00

3.00

0.09

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta