รายการ KPI ของ สำนักวิจัยฯ

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 1.01 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 90.00 51.00

2.55

0.08

66 MJU 1.02 ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.00 90.00 57.00

2.85

0.06

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 0.00

1.00

0.05

66 MJU 2.10 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 2.25 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 4.00 70.00 24.14

1.00

0.04

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 3.09 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00

1.00

0.05

66 MJU 3.10 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC

https://www.webometrics.info/en/search/Rankings/Maejo%20University

2,900.00 2,850.00 2,800.00 2,750.00 2,700.00 5.00 2,800.00 2,550.00

5.00

0.25

66 MJU 3.11 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking
messageImage_1685591069808.jpg


56.40 61.90 66.30 71.00 75.70 5.00 70.00 70.30

3.85

0.19

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
66 MJU 5.01 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด (ส่วนงาน: วัดร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้)85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 5.00 95.00 0.00

1.00

0.05

66 MJU 5.02 รายได้จากการให้บริการ284,583.00 299,561.00 315,327.00 331,093.00 347,648.00 5.00 315,327.00 0.00

1.00

0.05

66 MJU 5.03 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง2,249,391.00 2,367,780.00 2,492,400.00 2,617,020.00 2,747,871.00 5.00 2,492,400.00 2,492,132.46

3.00

0.15

66 MJU 5.04 จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง90,250.00 95,000.00 100,000.00 105,000.00 110,250.00 5.00 100,000.00 0.00

1.00

0.05

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
6.1.1 ร้อยละของสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและหน่วยงานด้านวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
coursebook.docx


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 80.00 78.44

5.00

0.25

6.1.2 สัดส่วนจำนวนหนังสือต่อนักศึกษา (ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544)
stu_ebook.docx


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 15.00 35.00

5.00

0.25

6.1.3 สัดส่วนจำนวนหนังสือต่ออาจารย์ (ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544)
teach_ebook.docx


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 304.00 699.00

5.00

0.25

6.1.4 จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ
ebook.docx


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 10.00 12.00

5.00

0.25

6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 83.00 0.00

1.00

0.05

6.2.2 ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 0.00

1.00

0.05

6.2.3 ระดับความสำเร็จของการสืบค้นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 0.00

1.00

0.04

6.2.4 ระดับความสำเร็จของการสืบค้นบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 0.00

1.00

0.04

6.2.5 จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ในเว็บไซด์1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 2.00

2.00

0.06

6.2.6 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 0.00

1.00

0.03

6.2.7 จำนวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ในเว็บไซด์สำนักหอสมุด1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 2.00

2.00

0.06

6.3 โครงการด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 1.00 0.00

1.00

0.03

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta