รายการ KPI ของ สำนักวิจัยฯ

มิติที่ 1 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
กลุ่ม : 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 80.00 62.00

3.10

0.16

กลุ่ม : 1.2 มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (Organic farm & fruit)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.4 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 80.00 80.00

4.00

0.20

65 MJU 1.5 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์กัญชงกัญชาคุณภาพสูง

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 3.00 80.00 94.00

4.70

0.14

65 MJU 1.6 ความสำเร็จของการพัฒนา Product Champion

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 58.00

2.90

0.07

กลุ่ม : 1.3 ต่อยอดผลิตอินทรีย์สู่กลางน้ำและปลายน้ำ (Organic food & outlet)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.7 ความสำเร็จของการดำเนินงานกาดแม่โจ้2477

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2.50 80.00 78.00

3.90

0.10

กลุ่ม : 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศไทยทั้งในด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการ การวิจัยและนวัตกรรม (Green University)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.13 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office)1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 3.00 0.00

1.00

0.01

กลุ่ม : 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก (Digital University)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 1.14 ความสำเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.00 80.00 0.00

1.00

0.01

65 MJU 1.15 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

https://sgc.mju.ac.th/

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 5.00 80.00 0.00

1.00

0.05

มิติที่ 2 : การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
กลุ่ม : 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน
ผลประกันคุณภาพสำนักวิจัย 64.pdf


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 3.00 3.80

3.80

0.08

กลุ่ม : 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.11 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoneyNew2561.aspx?year=2565

91,880,000.00 105,000,000.00 120,000,000.00 135,000,000.00 151,880,000.00 2.00 120,000,000.00 79,798,642.00

1.00

0.02

65 MJU 2.12 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์

https://erp.mju.ac.th/researchQAMoneyNew2561.aspx?year=2565

25,270,000.00 26,600,000.00 28,000,000.00 29,400,000.00 30,870,000.00 2.00 28,000,000.00 12,907,136.00

1.00

0.02

65 MJU 2.13 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย

https://erp.mju.ac.th/QATeacherAndResearcher.aspx?p=3

30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 2.00 40.00 43.20

3.64

0.07

65 MJU 2.14 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

https://erp.mju.ac.th/research_kpi_apply.aspx?sd=01/10/2564&ed=30/09/2565

2.00 7.00 12.00 17.00 22.00 2.00 12.00 0.00

1.00

0.02

65 MJU 2.15 จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 2.00 20.00 5.00

1.00

0.02

65 MJU 2.16 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.

https://erp.mju.ac.th/researchQAPrinting.aspx

20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 2.00 40.00 0.00

1.00

0.02

65 MJU 2.17 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 1.50 60.00 184.65

5.00

0.08

กลุ่ม : 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.18 องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 1.50 30.00 0.00

1.00

0.02

65 MJU 2.19 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก70,000,000.00 85,000,000.00 100,000,000.00 115,000,000.00 130,000,000.00 3.00 100,000,000.00 21,939,504.00

1.00

0.03

65 MJU 2.20 จำนวนแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP)0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 0.00

1.00

0.02

65 MJU 2.21 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 0.00

1.00

0.03

65 MJU 2.22 รายได้จากการให้บริการวิชาการ10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 2.00 50,000,000.00 0.00

1.00

0.02

กลุ่ม : 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 2.26 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์ (ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1 ก.ค. 65)

https://erp.mju.ac.th/personrpt1.aspx

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 2.00 70.00 5.56

1.00

0.02

มิติที่ 3 : การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
กลุ่ม : 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 3.9 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC

https://www.webometrics.info/en/asia/thailand?sort=asc&order=Det.

3,197.00 3,045.00 2,900.00 2,755.00 2,617.00 2.00 2,900.00 2,875.00

3.17

0.06

65 MJU 3.10 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking61.00 66.50 70.90 75.60 80.00 4.00 70.90 70.00

2.80

0.11

65 MJU 3.11 ผลการจัดอันดับ U-Multirank60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 2.00 100.00 0.00

1.00

0.02

65 MJU 3.12 ผลการจัดอันดับ UPM Ranking550.00 600.00 650.00 700.00 750.00 4.00 650.00 0.00

1.00

0.04

มิติที่ 4 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
กลุ่ม : 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation)
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 4.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ

https://erp.mju.ac.th/intellectualPropertyRpt.aspx

20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 2.00 30.00 0.00

1.00

0.02

มิติที่ 5 : ความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Sustainability)
กลุ่ม : 5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
65 MJU 5.2 จำนวนงบประมาณเงินรายได้1,805,000.00 1,900,000.00 2,000,000.00 2,100,000.00 2,205,000.00 4.00 2,000,000.00 96,549,110.00

5.00

0.20

65 MJU 5.3 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง676,875.00 712,500.00 750,000.00 787,500.00 826,875.00 2.00 750,000.00 751,289.71

3.03

0.06

65 MJU 5.4 จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง90,250.00 95,000.00 100,000.00 105,000.00 110,250.00 2.00 100,000.00 0.00

1.00

0.02

65 MJU 5.5 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 5.00 0.00

1.00

0.02

65 MJU 5.6 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2.00 4.00 0.00

1.00

0.02

มิติที่ 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
กลุ่ม : KPI คณะ
KPI12345นน.เป้าผลคะแนนถ่วง นน.
6.1 ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม
มติคณะกรรมการบริหารฯศูนย์ภายใต้ส่วนงาน(กัญชง).pdf


0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10.00 1.00 1.00

5.00

0.50

6.2 ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแม่โจ้บริการ1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 10.00 5.00 0.00

1.00

0.10

Copyright © 2014-2019 MJU Data Center. All rights reserved.
Version 1.0 Beta